Sounds and Structures of the English Language 2006

Læringsmål

Målsettinga er å gje ei djupare innføring i lydsystem, intonasjon og grammatikk enn det 2005 Introduction to the English Language gjev. Ein studiekombinasjon samansett av 2005 Introduction to the English Language og 2006 Sounds and Structures of the English Language skal både gje fagleg kompetanse innanfor temaet 'engelsk språk' i grunnskolen og den vidaregåande skolen, og gje opptaksgrunnlag for tilleggsstudium ved høgskole eller universitet.

Innhold

2006 Sounds and Structures of the English Language  gjev ei vidare innføring i lydsystem, intonasjon og grammatikk, der
ein går grundigare inn i einskilde tema. Det vil også her bli lagt vekt på formidlingsaspektet

Organisering

Forelesing og seminar. Fire undervisningstimar i veka i vårsemesteret.
Dei einskilde emneområda blir gjennomgått og forklara på forelesningane. I seminarundervisninga vil studentane få høve til å arbeide vidare med einskilde tema. Som del av undervegsevalueringa vil det bli skriftlege innleveringar og/eller munnlege framføringar.  Stoff som blir gjennomgått i forelesningar og seminar er sentralt pensum til eksamen.
Det er krav om minst 80 % frammøte på seminara.

 

Vurderingsformer

Undervegsvurderinga i emnet vil omfatte skriftlege prøver og/eller innleveringar som tel til saman 40% av den endelege karakteren. Avsluttande skriftleg eksamen tel 60%. Både undervegs- og sluttprøve må vere bestått for å få bestått karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 11.05.2005