Nordisk historie oversyn 3508

Læringsmål

Emnet skal gi studentane ei kort innføring i hovudtrekka i nordisk historie frå mellomalderen til 2000, med ei viss tematisering. Det vil bli lagt vekt på å drøfte omgrepet ’Norden’, og korleis ein ved bruk av komparativ metode kan analysere likskapar og ulikskapar mellom dei nordiske landa.

Innhold

Denne studiedelen gir ei innføring i hovudtrekka i nordisk historie frå middelalderen og fram til i dag, med ei viss tematisering

- Bør Norden sjåast på som ein heilskap?

- Kva tyder eigentleg omgrepet ’Norden’

- Korleis og kvifor samanlikne dei nordiske landa?

Organisering

Forelesingar og seminar.

Vurderingsformer

6 timars skoleeksamen

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 14.02.2007