Litteratur etter 1900 2114

Læringsmål

Studentane skal få innsikt i sentrale sider ved norsk litteratur og norsk litteraturhistorie frå ca. 1900 til i dag. Pensum består av verk og kortare tekstar frå perioden, og av litteraturhistorie og litteraturteori og metode. Dei skal ha eit emnestudium innanfor den nyast litteraturen.

Innhold

Norsk litteratur etter 1900.

Organisering

Vårsemestret, 7 veketimar i 15 veker. Forelesing, seminar og gruppeøving.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Det er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve på om lag 4 000 ord med obligatorisk rettleiing, som tel 40% av karakteren, og 5 timars sluttprøve som tel 60 %. Begge skal skrivast på bokmål. Det krevst ståkarakter på både oppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 23.01.2007