Informasjonssikkerhet - nettbasert 6123N

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kunnskap om

  • standarder og lovverk som gjelder sikker og forsvarlig forvaltning av elektronisk lagret informasjon.
  • metoder for risikovurdering
  • planlegging av tekniske og organisatoriske løsninger for informasjonssikkerhet.

Innhold

Føringer for informasjonssikkerhet i relevant lovverk og gjeldende standarder, som f.eks. ISO 20000 og ISO 27000. Muligheter og begrensninger ved sikkerhetsarkitekturer og autentiserings- og autoriseringssystemer. Kvalitetssystemer, overvåkning og deteksjon. Planlegging av sikkerhetsløsninger med bakgrunn i teknologi og rammeverk.

Arbeids- og læringsformer

Nettundervisning, uten krav om deltagelse til faste tider. Studentene bør regne med å legge ned 8-10 timers arbeidsinnsats pr. uke. Studentene må disponere datautstyr og aksess til internett slik det er oppgitt i studieprogrammet.Faglærer publiserer digitale læringsressurser. Studentene styrer selv når de vil arbeide med stoffet, og vil ha mulighet for veiledning og oppgaveløsing via epost, diskusjonsgrupper og nettmøter.

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer, gradert karakter

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no> - 06.01.2016