Sustainable Tourism 6096

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • tilegne seg generell kunnskap om «turisme» og «miljø» som begrep og fenomen
  • tilegne seg god forståelse for reiselivets miljøpåvirkning og miljøets innvirkninger på reiselivet
  • tilegne seg kunnskap og problemstillinger knyttet til de ulike dimensjonene av bærekraftighet og bærekraftig turisme (the triple bottom line)
  • definere, gjøre rede for og forholde seg kritisk til sentrale begreper som «bærekraftig reiseliv», «økoturisme», «grønn turisme», «naturturisme» og «ansvarlig turisme»
  • tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sertifisering av økoturismebedrifter

Ferdigheter

  • tilegne seg kunnskap om hvordan man kan analysere og presentere problemstillinger knyttet til bærekraftig turisme i teori og i praksis

Generell kompetanse

  • forstå turismens goder og dilemmaer ut fra både økologiske, økonomiske, visuelle og sosiokulturelle tilnærmingsmåter
  • reflektere over etiske dimensjoner som bærekraft og sosialt ansvar
  • møte aktører fra praksisfeltet gjennom minst et studiebesøk

Innhold

Emnet vil diskutere miljøet i relasjon til sosiale, kulturelle og økonomiske spørsmål knyttet til reiseliv, både på det nasjonale og det internasjonale plan. Turismens tendens til å ødelegge sitt eget ressursgrunnlag vil være et sentralt tema i emnet, liksom hvordan bærekraftig turisme kan være en løsning på dette problemet hvis det drives på en god måte. Ulike begreper og sjangere knyttet til «bærekraftig turisme», for eksempel «ansvarlig turisme», «grønn turisme», og «økoturisme», vil bli drøftet og kritisk gjennomgått. En vil videre komme inn på slitasjeproblemer i sårbare områder, for eksempel i verneområdene. Reiselivet og drivhuseffekten vil også bli tatt opp som tema. I tillegg vil miljøets fysiske og visuelle egenskaper og kvaliteter for reiselivet bli drøftet.

Arbeids- og læringsformer

Normalt er det 3 timer undervisning pr. uke i vårsemesteret. Ved behov for komprimering av semesteret vil det kunne være nødvendig å øke uketimetallet tilsvarende. Forelesninger og diskusjonsoppgaver knyttet til case-studier. Studentene skal gjennom hele semesteret arbeide med mindre gruppeoppgaver med påfølgende (tilfeldig) utvalgte presentasjoner i Powerpoint. Powerpoint-oppleggene lages under timen og leveres til faglærer elektronisk i forkant av presentasjonene. Mot slutten av semesteret gjennomføres et arbeidskrav der alle grupper presenterer en oppgave hver som en del av oppsummeringen.

Vurderingsformer

Evaluering med følgende elementer:
a) En mindre skriftlig gruppeoppgave som presenteres i gruppe foran klassen (gruppekarakter som teller 40%).
b) Avsluttende skriftlig individuell eksamen (som teller 60%).
Alle delprøver må være bestått.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bergit Grivi <Bergit.GriviSPAMFILTER@hit.no>,Per Strömberg <per.strombergSPAMFILTER@hit.no> - 10.08.2015