Veiledet oppgave 4329

Læringsutbytte

En veiledet oppgave skal gi økt innsyn i eit utvalt faglig tema på masternivå, samtidig som det skal gi økt trening i å fremstille dette skriftlig.

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  • Skal ha avansert kunnskap innenfor fagområdet
  • Kunne bruke denne kunnskapen på nye områder
  • Kunne analysere eksisterende teorier og bruke metoder som er vanlig i fagfeltet
  • Kunne anvende relevante metoder.
  • Mestre språk og terminologi
  • Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Innhold

Oppgaven kan ha karakter av å vere en mindre utgreiingsoppgave eller et litteraturstudium av originallitteratur innenfor et valgt tema.

Arbeids- og læringsformer

Dette er primært et selvstudium hvor man har en veileder. Denne typen oppgaver er normalt bare aktuelt hvis det ikke finnes tilstrekkelig med valgfag som passer inn mot masteroppgaven.

Vurderingsformer

Oppgaven skal avsluttes med en rapport/essay som blir evaluert av ekstern sensor. Sluttkarakteren på veiledet oppgave er først og fremst basert på det skriftlige arbeidet, men kan bli justert basert på resultat av den muntlige eksamineringen. Det blir ført opp en samlet karakter på vitnemålet. Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Live S. Vestgarden <Live.S.VestgardenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 17.12.2014