Botanikk og zoologi 4015

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

* grunnleggende kunnskap om karplanter, moser, virvelløse dyr og virveldyr.

* innføring i artenes evolusjon og utvikling, livssykluser og økologi.

* kjennskap til biosystematikk og taksonomi, den norske rødlista og svartelista, og Artsdatabanken.

* kjennskap til viktige plante- og dyregrupper, inklusive både indikator-, rødlistede og svartelistede arter, samt ha generell kompetanse om hvordan man går fram for å artsbestemme disse.

Innhold

Sentrale tema:

* Karplanter, moser, virvelløse dyr og virveldyr: systematikk, morfologiske begreper, struktur og reproduksjon.

* Evolusjon, utvikling og økologi.

* Rødlistede og svartelistede arter, indikatorarter og Artsdatabanken (bl.a. Artsobservasjoner og Artskart).

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av ordinære forelesninger, labundervisning og feltekskursjoner. Gjennom labundervisningen vil 400 plantearter og 400 dyrearter/grupper bli gjennomgått. Det vil være flere ekskursjoner for å lære ulike plante- og dyrearter (bl.a. skogstur til bevertjern og/eller beversafari, fugletur, og turer til botaniske lokaliteter rundt Bø). Det kreves deltaking på minst 80% av den obligatoriske labundervisningen og ekskursjonene. Det vil også være et obligatorisk feltkurs som går over fem dager (alle dagene må være godkjent) i begynnelsen/midten av juni.

Etter feltkurset vil det bli gjennomført en individuell botanisk og zoologisk artsprøve der kunnskap om pensumartene blir prøvd, og der studentene får ha med seg godkjente hjelpemiddel.

Deltaking på feltkurset i juni vil koste hver student ca. NOK 1100,-. Inkludert i denne prisen er full kost og losji for fem dager. Mer informasjon vil bli gitt ved semesterstart. I tillegg vil det være en obligatorisk kostnad på ca. NOK 130,- som skal dekke innkjøp av et preparantsett til hver student.

Vurderingsformer

Det blir gitt karakterer A – F på to delprøver: én skriftlig sluttprøve (3 timer) som teller 40% og én individuell artsprøve som teller 60% av endelig eksamenskarakter. For den individuelle artsprøven vil det igjen være to delprøver, én botanisk og én zoologisk, og begge må være bestått for å få karakter. For å få en sluttkarakter i emnet må både den skriftlige sluttprøven og artsprøven være bestått, samt at studenten har deltatt på minst 80% av den obligatoriske labundervisningen og ekskursjonene, og at feltkurset har blitt godkjent.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Øyvind Steifetten <oyvind.steifettenSPAMFILTER@hit.no> - 10.11.2014