Biologi og miljø 4014

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

* grunnleggende kunnskap om naturvitenskapen sin utvikling, evolusjon og utvikling av populasjoner og arter.

* kunnskap om ulike makromolekyler, celletyper, genetikk og biologiske prosesser slik som fotosyntese og respirasjon.

Innhold

Sentrale tema:

* Oppbygging og funksjon av store biologiske molekyl.

* Prokaryote og eukaryote cellers oppbygging, mitose og meiose

* Kromosomer og arv

* Naturvitenskapen sin utvikling i et historisk perspektiv, viktige naturvitenskapsmenn.

* Evolusjon: Darwin, naturlig seleksjon, genetisk drift, Hardy-Weinbergs lov, artsdannelse, fylogeni, systematikk.

* Fotosyntese og celleånding

* Forekomst, helsekonsekvenser og nytteverdi av ulike mikroorganismer (protister).

* Morfologi og reproduksjon hos bakterier.

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i form av forelesinger. Det viktigste innholdet i forelesingene er tilgjengelig for studentene i elektronisk form. Til hvert tema er det laget repetisjonsspørsmål slik at studentene kan jobbe videre på egen hånd med dette.

Vurderingsformer

Det blir gitt karakterer A - F på en individuell skriftlig sluttprøve (4 timer) .

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Dag K. Bjerketvedt <Dag.K.BjerketvedtSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Dag Kjartan Bjerketvedt - 09.01.2015