Boundary Layer and Local Climates 4325

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Generell kunnskap om hvordan topografien påvirker klimaet
 • God kjennskap til de viktigste lokale faktorene som påvirker lokalklimaet
 • Kunnskap om hvordan menneskelig modifiserte miljøer påvirker lokale budsjetter av energi, vann og momentum i atmosfærens grenselag
 • Evne til å bruke eksisterende litteratur og teori til å evaluere hvordan planlagte menneskelige inngrep i lokalmiljøet kan påvirke lokalklimaet
 • Evne til å sette lokal klimainformasjon i en større sammenheng ved analyse av lokale klimadata sammen med tilgjengelige klimatologiske datasett
 • Evne til å presentere utvalgte emner skriftlig
 • Evnen til å presentere relevante problemer og analyser til fagfeller og allmennheten

Innhold

Nøkkeltema:

 • Det fysiske grunnlaget for grenselagsklimaet
 • Klimaet over flater med og uten vegetasjon
 • Klimaet i menneskelig modifiserte omgivelser
 • Topografiske effekter på klimaet
 • Sammenhenger mellom storstilt og lokalt klima

Arbeids- og læringsformer

Hovedtemaene dekkes gjennom forelesninger og seminarer med studentpresentasjoner. Studentene skal analysere et datasett og oppsummere resultatene i en rapport der de demonstrerer sin kjennskap til relevant litteratur.

Vurderingsformer

Den obligatoriske rapporten vil utgjøre 40%, og skriftlig eksamen (3 timer) 60% av endelig karakter (A-F).

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Giulio Caroletti <Giulio.CarolettiSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 17.12.2014