Ecological Methods 4311

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  • være kjent med mange forskjellige vitenskapelige økologiske metoder som brukes i felt og på laboratoriet
  • kunne planlegge og utføre forskjellige felt og laboratoriums arbeid, samt skrive og presentere sine vitenskapelige resultater
  • kunne kommunisere forskningstemaene muntlig og skriftlig

Innhold

Nøkkeltema:

  • delta i felt og/eller labratorium arbeid på forskningsprosjekter, eller analyser av tidligere innsamlede data som har brukt etablerte økologiske tekniker
  • være kjent med forskjellige økologiske metoder brukt i felt og/eller laboratoriet
  • kunne skrive en rapport fra deres valgte tema/prosjekt med referanser til relevant vitenskapelig litteratur

Arbeids- og læringsformer

Temaene vil bli dekket i forelesninger, på laboratoriet og i felten. Alle forelesninger, laboratoriearbeid og feltekskursjoner er obligatorisk. Studentene skal også gjøre uavhengige studier av internasjonale artikler i valgte temaer/prosjekter. Prosjektene vil bli utført i grupper.

Vurderingsformer

Et utkast av innledningen og metoden vil bli levert til læreren(ene) halveis i semesteret. En sluttrapport vil bli levert ved slutten av semesteret og også presentert muntlig for klassen og lærerene. Det blir sett karakter på grunnlag av en vurdering av den innleverte forskingsoppgaven og den muntlige presentasjonen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Frank Rosell <Frank.RosellSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Frank Narve Rosell - 30.09.2014