Ecotoxicology 4308

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  • Kunnskap om kilder og hvordan miljøgifter spres i naturen og uheldige konsekvense for økosystemer og levende organismer, inkludert menneske.
  • Ferdigheter om miljøgifters kjemiske egenskaper, analysemetoder og teorier i tolking av miljøgifters spredning og omsetning i naturen og i næringskjeder.
  • Generell kompetanse på andre økotoksikologiske problemstillinger enn det som direkte inngår i pensum. Videre skal kandidatene kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske sentral fagterminologi, samt analysere etiske problemstillinger innen faget.

Innhold

Sentrale tema er:

  • Akkumulering, spredning og nedbryting av fremmedstoffer og naturlige giftstoffer i naturen. Både godt kjente miljøgifter som DDT, PCB, PAH og nyere kjemikalier som bla ulike biocider og ulike stoff som tilføres produkter for å oppnå ønskede brukeregenskaper (eks. flammehemmere, stoffmyknere og stoff med ulike overflateaktive egenskaper) inngår.
  • Genetisk og biokjemisk økotoksikologi med primær fokus på metaller, radioaktive stoffer, persistente organiske og metall-organiske forbindelser
  • Bruk av biomarkører til påvising av giftstoff i miljøet.
  • Toksiske effekter både på individnivå og på høyere organisasjonstrinn, samt genetiske forskjeller
  • Dokumentere bred kunnskap om et aktuelt tema innan økotoksikologi, gjennom semesteroppgaven og plenum presentasjon av denne.
  • Trening i bestemmelse av tilstandformar av metaller i vann, måling av Hg i fiskekjøtt, samt påvisning av ulike miljøgifter i sigarettrøyk. (Labarbeid/labrapport)

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i form av forelesing (både av interne og eksterne forelesere), rettledningi samband med laboratoriekurs, samt skriving av laboratorierapport og semesteroppgave, I tillegg inngår skriftlig pensum (lærebok, publikasjoner). For både semesteroppgaven og laboratoriekurset skal det leveres en skriftlig rapport på standardisert rapportmal. Semesteroppgaven skal presenteres i plenum.

Vurderingsformer

Det blir gitt graderte karakterer på seminaroppgaven og skriftlig sluttprøve (4 timer). Seminaroppgaven teller 20% og skriftlig eksamen teller 80% av endelig eksamenskarakter. Laboratoriekurset og laboratorierapporten må vere bestått for å få godkjent evaluering i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Espen Lydersen <espen.lydersenSPAMFILTER@hit.no> - 02.10.2014