Vanntema 4323

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

* dyptgående kunnskap om bruk og forvaltning av vannressurser både overflatevann, kystvann og grunnvann.

* dyptgående kunnskap om EUs rammedirektiv for vann og problemstillinger knytta til implementering av direktivet.

* være kjent med internasjonalt/nasjonalt lovverk, viktige aktører og deres ansvar innen vannforvaltningen.

* kunne håndtere oppgaver innen vann på et høyt nivå.

Innhold

Innholdet i emnet vil kunne variere, men vil ha hovedfokus på sentrale vanntema i samfunnet, både knytta til den globale vannsituasjonen og mer lokale problemstillinger. Hovedfokus vil være på ferskvann- og kystsoneforvaltning og gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann.Ved slutten av semesteret skal studentene levere inn et prosjektarbeid (i grupper) fra det aktuelle vanntemaet.

Arbeids- og læringsformer

Forelesinger, kollokvier, dataøvinger, lab- og feltarbeid. Forlesningene er obligatoriske og krever minimum 80% oppmøte. Det viktigste innholdet i forelesingene er tilgjengelig for studentene i elektronisk form.

Vurderingsformer

Ved slutten av semesteret skal studentene levere inn et prosjektarbeid (i grupper) fra det aktuelle vanntemaet. Prosjektarbeidet blir vurdert med karakter A til F og teller 100% av karakteren i emnet. Deltakelse på minimum 80% av forelesningene må være godkjent for å få karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Synne Kleiven <Synne.KleivenSPAMFILTER@hit.no> - 03.11.2014