Særpensum 4316

Læringsutbytte

Særpensumet skal gi faglige perspektiv utover den referanselitteraturen som ellers normalt er knyttet opp til masteroppgaven.

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  • Avansert teoretisk kunnskap eller lage en objektsamling (planter eller dyr).
  • Kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor valgt fagområdet.
  • Kunne analysere faglige problemstilliger.
  • Ha ferdigheiter til å anvende metoder for forskning på en selvstendig måte.
  • Kunne gjennomføre et sjølvstendig avgrensa forskingsprosjekt.
  • Mestre språk og fagterminologi og kunne formidle faglige problemstillingar både med spesialistar og til allmennheten

Innhold

Som særpensum kan det også være aktuelt å utarbeide en objektsamling (planter eller dyr). Samlingen må være bygget opp rundt ett taksonomisk, økologisk, geografisk eller pedagogisk tema og omfatte 80 objekt per 5 studiepoeng.

Arbeids- og læringsformer

Ett særpensum må legges opp etter avtale med veileder. Slikt pensum vil normalt omfatte fagartiklar eller fagbøker som hører under fagfeltet til masteroppgaven.

Vurderingsformer

Studentar som tar særpensum, blir eksaminert i dette under den muntlige sluttprøven. De blir evaluerte av ekstern sensor sammen med veileder. I særpensum blir det gitt en karakter som blir ført på vitnemålet.

Det tas forbehold om mindre justeringar i planen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Live S. Vestgarden <Live.S.VestgardenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 17.12.2014