Project Assignment 4209

Læringsutbytte

I project assignment skal studentene:

  • trenge dypere ned i et tema som inngår i studiet,
  • få trening i å skrive en rapport
  • Project assigment kan også fungere som et verkemiddel til å tilpasse studiet etter spesielle behov eller framtidige yrkesvalg.

Innhold

Tema for oppgaven blir fastlagt i samråd med veileder, og vil derfor normalt måtte ligge innenfor den fagkompetansen som høgskolen har til en hver tid.

Arbeids- og læringsformer

Studenter som ønsker å ta dette emnet, må levere søknadsskjema 1 uke før fristen for semesterregistrering. Skjemaet hentes hos instituttkonsulent eller fra Fronter. Studentene blir fordelt på veiledere, og dersom det er flere som ønsker dette emnet enn instituttet har kapasitet til i gjeldende semester, vil studentene bli prioritert ut på basis av studiepoeng og karakter.

Oppgaven må skrives individuelt med veilederens veiledning og bør tilsvare et pensum på 300 - 350 sider.

Prosjektet kan være et literaturstudium, feltarbeid, laboratoriearbeid eller behandling av eksisterende data.

Rapportens størrelse: ca. 25 sider inkl. litteraturliste, halvannen lineavstand, skriftstørrelse 12

Rapporten skal innleveres elektronisk samt skriftlig i to eksemplar til eksamenskontoret innen oppgitt tidsfrist.

Vurderingsformer

Studenten skal gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektet. Instituttet organiserer en felles dag hvert semester for presentasjon av project assignment. Rapporten skal leveres en uke før muntlig presentasjonen.

Rapporten vurderes med karakter. Karakter kan bli justert med bakgrunn i presentasjonen.

Det kreves legeerklæring ved forsinket innlevering/framlegging.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Andrew Jenkins <andrew.jenkinsSPAMFILTER@hit.no> - 10.12.2014