Geologi og landskap 4009

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Kunne greie ut om jordas indre oppbygging og sentrale indre geologiske prosesser
 • Kjenne til de mest vanlige bergartsdannende mineralene i Norge
 • Kunne greie ut om dannelsen av magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter og vise til eksempler fra hver hovedgruppe
 • Kjenne til jordas funksjoner og egenskaper, og kunne greie ut om jordsmonndannende faktorer og prosesser
 • Kunne greie ut om sammenhengen mellom kulturutvikling og landskapsutvikling
 • Kunne greie ut om hovedlinjene ved formingen av landet vårt under og etter siste istid
 • Kunne tolke bergrunnskart og kvartærgeologiske kart og selv være i stand til å utføre enkel overflatekartlegging
 • Kunne identifisere vanlige norske mineraler og bergarter ved bruk av enkle etablerte metoder
 • Kunne implementere kunnskapen om geologi og landskap i tverrfaglige sammenhenger
 • Bidra ved planlegging og gjennomføring av prosjekt som omfatter forståelse og forvaltning av geologi og landskap

Innhold

Emnet er tverrfaglig i skjæringspunktet geologi, landskap og kultur. Sentrale tema er:

 • Berggrunnsgeologi: Mineral og bergarter, indre og ytre geologiske prosesser og Norges geologiske historie.
 • Kvartærgeologi: Formingen av landet under og etter siste istid, ulike løsmassers egenskaper, stratigrafi, dateringsmetoder og kvartær historie.
 • Jord og jordsmonn: Jordas funksjoner og egenskaper, jordsmonndannande faktorer og prosesser.
 • Kulturlandskap: Kulturutvikling og landskapsendringer.
 • Kart: Tolking og bruk av topografiske kart og temakart.

Arbeids- og læringsformer

I tillegg til forelesninger belyses sentrale tema gjennom praktiske øvinger (obligatorisk) og et fem dagers feltkurs (obligatorisk). Det må påregnes feltkursutgifter på ca. kr 1000.

Vurderingsformer

Endelig eksamenskarakter (A-E) blir gitt utifra en praktisk midtprøve i gjenkjenning av mineraler og bergarter (teller 20%) og en skriftlig sluttprøve (4 timer, teller 80%). Begge prøver må være bestått. Obligatoriske øvinger og feltkurs med rapport må være godkjent for å få godkjent vurdering i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Live Semb Vestgarden <Live.S.VestgardenSPAMFILTER@hit.no> - 10.11.2014