Vitenskapsteori og natursyn 4016

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Ha kunnskap om vitenskapelige metoder og forskningsprosesser
 • Ha kjennskap til ulike natursyn og viktige retninger innen miljøfilosofi
 • Kunne redegjøre for ulike problemstillinger knyttet til naturvitenskapelig forskning
 • Kunne formulere gode problemstillinger og skrive vitenskapelige rapporter
 • Kunne presentere egne arbeider på en god måte
 • Være i stand til å drøfte ulike natursyn ut ifra biologiske, kulturelle og historiske rammer
 • Kunne argumentere for miljøetiske standpunkter ut ifra kjennskap til ulike miljøfilosofiske tilnærminger

Innhold

Sentrale temaer:

Vitenskapsteori

 • Naturvitenskap: historikk, vitenskapelige metoder og forskingsprosesser
 • Biologi: økologiens natursyn
 • Vitenskapelige rapporter: struktur, referanser, skriving og presentasjonsteknikk

Natursyn

 • Historie: mytisk tid, antikken, middelalderen og den nyere tid
 • Dagens: biologisk arv og kulturarv
 • Friluftsliv og naturoppleving: verdiforankring, tradisjoner, kulturarv og biologisk arv
 • Miljøfilosofi og -etikk: dyrevern, naturens bruksverdi og egenverdi, antroposentrisk, biosentrisk og økosentrisk miljøfilosofi

Arbeids- og læringsformer

 • Forelesinger.
 • Obligatoriske diskusjonsseminarer med gruppepresentasjoner.
 • Individuell semesteroppgave. Semesteroppgaven innebærer en obligatorisk gruppeveiledning og presentasjon av oppgaven.

Vurderingsformer

Det blir gitt karakter A-F på to delprøver: en flervalgsprøve teller 30 % og semesteroppgaven teller 70 % av endelig karakter. Obligatoriske diskusjonsseminarer, obligatorisk gruppeveiledning og presentasjon av semesteroppgave og begge deleksamener må være godkjent for å få karakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Vigdis Hølen <Vigdis.HolenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 17.12.2014