Georesources and Groundwater 4324

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • kjenne til landformer i Noreg og deres berggrunnsgeologi
 • ha ferdighet i å identifisere kvartære geologiske formasjoner under marknivå med eksempel fra Telemark
 • ha god kunnskap om grus- og berggrunnsressurser og være i stand til å identifisere, beregne og forvalte grusressurser
 • ha god kunnskap om grunnene og oppførsel for skred i Norge
 • ha god kunnskap om grunnvannsvarme og om utnytting av denne varmeressursen
 • kunne gjøre 3D tolkinger av geologiske kart
 • kunne lage enkle nedbørfeltmodeller ved hjelp av GIS and hydrologiske modeller
 • kunne modellere grunnvasstrømning og transport av forurensning
 • kunne beregne beskyttelse av ei grunnvannsforsyning
 • være i stand til å formidle sammendrag av aktuell internasjonal publisert forsking
 • vere i stand til å formidle viktige akademiske teorier, problem og løsninger

Innhold

Sentrale tema er:

 • landformer og geologi i Noreg
 • tolking av geologiske kart
 • geologiske formasjoner under bakken i Telemark
 • grus og steinressurser
 • nedbørfeltmodellering
 • skred
 • GIS analyser i hydrologi og geologi
 • modellering av grunnvasstrømning og transport av forurensning
 • beskyttelse av grunnvannsforsyning
 • grunnvannsvarme
 • feltkurs

Dette emnet er i to deler. Den første delen er om geologiske ressurser, og starter med norske landformer og den tilhørende berggrunnsgeologien. Dette er et grunnlag for landskapsturisme. Vi ser så på Telemark som er det området vi er i, og ser nærmere på avsetningene som blei laga da breisen trakk seg tilbake mot slutten av siste istid. Under bakken er det geologiske formasjoner som er viktige sand- og grusressursar og akviferer skikka til grunnvannsuttak. Den andre delen av kurset er om vann og spesielt grunnvann. Avrenninga fra nedbørfelt økar i intensitet som følge av klimaendringene, og modellering av dette avløpet er eit viktig verktøy for planlegging i samfunnet. Økende skredfare kan bli resultatet av mer intens nedbør, og det er viktig for planeggerer å vite om årsaken og oppførselen til skred. Modellering av strømning av grunnvann er et viktig verktøy for å håndtere grunnvannsressurser både for vannsforsyning inkludert beskyttelse av vannkilden og grunnvannsforurensning. Grunnvannsvarme er en viktig ressurs både for nå og for framtida.

Arbeids- og læringsformer

Undervisninga vil være som forelesingar og øvinger for hvert delemne. Undervisningsspråket er engelsk. Det er et obligatorisk feltkurs over 5 dagar med feltarbeid, rapportskriving og muntlig framføring av resultata.

Kostnader til feltkurs og utferd er ca. kr. 200 for norske studenter.

Vurderingsformer

Det er en 4 timer skriftelig eksamen som tellerl 100%. Rapporten fra feltkurset skal være godkjent.

Det kan bli mindre endringer i denne planen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Harald Klempe <Harald.KlempeSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 17.12.2014