Conservation Biology 4505

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Ha kjennskap til viktige og sentrale begrep innen bevaringsbiologi
 • Kunne gjøre rede for og forstå hvordan menneskelig aktivitet påvirker populasjoner og arter negativt
 • Kunne bruke denne kunnskapen for å redusere videre tap av biologisk diversitet
 • Være i stand til å forvalte små, fragmenterte og isolerte bestander på en best mulig måte
 • Kunne kjøre en enkel levedyktighetsanalyse (PVA) for å kunne forutsi utviklingen til truede populasjoner

Innhold

Sentrale tema:

 • Bevaringsbiologi: definisjon, formål og fremtidige målsettinger
 • Biologisk diversitet (biodiversitet): definisjon, global utbredelse og målemetoder
 • Verdisetting av biologisk diversitet: direkte og indirekte økonomiske verdier, etiske verdier
 • Trusler mot biologisk diversitet: habitatfragmentering, invaderende arter, overbeskatning, klimaforandringer, osv.
 • Bevaring av arter og populasjoner: genetisk variasjon, demografisk variasjon, miljøvariasjon, katastrofer
 • Anvendt bevaringsbiologi: utforming og etablering av verneområder, restaureringsøkologi
 • IUCN og NATURA 2000: definisjon, formål og innhold
 • Levedyktighetsanalyse (PVA): praktisk øvelse i PVA modellering

Arbeids- og læringsformer

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger. Det vil også være et obligatorisk feltkurs (5 dager) på slutten av semesteret. Det må regnes med kostnader for feltkurset. Utvekslingsstudentene vil få en reduksjon i kostnadene.

Vurderingsformer

Det blir gitt karakterer A - F på én sluttprøve (skriftlig, 4 timer) som teller 100 % av endelig eksamenskarakter. Oppmøte på alle dagene av det obligatoriske feltkurset er en betingelse for å få sluttkarakter i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Stefanie Reinhardt <Stefanie.ReinhardtSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 17.12.2014