Fjellsport, praktisk fordypning II 1470

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om det å ferdes med ski og stegjern, i grupper, på bratt vårsnø og på eksponerte rygger i høyfjellet

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om ”tur etter evne”, sikkerhet og ferdselsnormer

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette

Kunnskap om alpin natur og kultur

Kunnskap om vær og vind i alpine fjellstrøk

Kunnskap om fjellsporten og tindefriluftslivets historie

Kunnskap om skredvurderinger knyttet til vår snø

Kunnskap om å lese breer i forhold til nedfart på ski

Ferdigheter

Vise og forklare skiteknikk, med tanke på å kunne ta seg sikkert og effektivt opp og ned bratt vår snø

Vise og forklare stegjernsteknikk, sikringsteknikk og taulagsteknikk, under forflytning på vekselvis snø, is og klippe

Vise og forklare redningsteknikker i henhold til anerkjent metodesett, på snødekket bre

Vise og forklare bruk av sikring på vekselvis snø, is og klippe

Vise solide og hensiktmessige valg av metoder, ved bruk av ski, stegjern og isøks under krevende forhold

Vise fysisk og psykisk overskudd ved lange oppstigninger og nedfarter

Generell kompetanse

Ivareta egen og gruppens sikkerhet på vekselvis snø, is og klippe, med tanke på å skape trygge læringsrom

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere i det å ferdes på bratt vårsnø, og på eksponerte rygger i høyfjellet

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til alpine fjellområder

Kompetanse til å planlegge og gjennomføre turer og kurs på bratt vårsnø og på eksponerte rygger i høyfjellet

Kompetanse til å lage gode tidsplaner for ferdsel i alpine områder på våren, samt å overholde disse

Innhold

- Tinderangling på breer, rygger, renner og snøflanker

- Alpine farer

- Skibestigning i alpine områder på vårsnø

- Sikringsmidler på snø, is og på fjell

- Taulagsrutiner på ryggtraverser og i bratt snøbakke

- Bruk av faste tau

- Taulaget i i alpine områder, naturlige sikringer, mellomforankringer, leding av taulaget

- Kunnskap om fjellsportens historie

- Fordypet kunnskap om breen som landskapsformer

Arbeids- og læringsformer

1 forelesning

7 dager med veileder

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Det må påregnes noe fleksibilitet i forhold til vær og føreforhold knyttet til forberedelsesfase.

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. 3 dagers hjemmeeksamen teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Kurset vil i innhold og nivå framstå som et solid basis for seinere opptak på breinstruktørkurs i NF stigen (metodekurs, veilederkurs). Høyskolen er godkjent som arrangør på Nivå I i NF. Studentene vil få kursbevis for hva som er gjennomført av ferder og undervisning etter gjennomført emne

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>,Fredrik Christoffersen <Fredrik.christoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015