Seiling, praktisk fordypning II 1469

Læringsutbytte

Kunnskap

Utvidet kunnskap om turplanlegging, å seile med en gruppe, sikkerhet og ferdselsnormer, herunder kunne vurdere sjø, lende og undervannslandskap

Utvidet kunnskap om ansvarsforhold, arbeidsfordeling, turnormer og sikkerhetsprosedyrer

Kunnskap om tradisjonelle bruksbåter (spri, gaffel og råseil), utstyr og riktig bruk av dette under seiling og roing

Utvidet kunnskap om kystnatur og kystkultur.

Utvidet kunnskap om vær, vind, strøm, avdrift med relevans for seiling og roing innaskjærs

Utvidet kunnskap om bruksbåten og dens historie, spri-, gaffel- og råseil

Ferdigheter

Mestre prosedyrer og grunnferdigheter tilknyttet bruk av tradisjonelle bruksbåter (spri- og gaffelseil), fra alle plasser i båten, også i mer åpent farvann

Vise at man kan legge til og fra kai og ankre opp på en hensiktsmessig måte

Vise at man mestrer å bruke båten, selv i krevende situasjoner, høy sjø, sterk vind etc.

Mestre redningsteknikker, egenredning og kameratredning i forbindelse med seiling av bruksbåter (mann over bord), kjapt og presist

Mestre mer krevende kystnavigasjon, langturer, mørkenavigering, overseiling, vurdere fart, tid, distanse

Mestre mer krevende vedlikehold og reparasjon: legge tein, skifte trenagl, skifte bord, reparere sprunget lik etc.

Generell kompetanse

Ha kompetanse til å arbeide selvstendig med å planlegge og gjennomføre turer og kurs med bruksbåter. Ha egenferdighet, erfaring og pedagogisk kompetanse på solid høvedsmanns nivå.

Innhold

- Turplanlegging for krevende turer

- Seiling i grov sjø og sterk vind, risikohåndtering

- Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning under krevende forhold

- Sjøklar båt for krevende seilas

- Gruppedynamikk ombord

- Navigasjon under krevende forhold

- Høvedsmannens ulike roller

Arbeids- og læringsformer

1 forelesning

7 dager med veileder

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig eksamen på fire timer teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015