Kano, hvitt vann, praktisk fordypning II 1467

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging, å padle kano i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer på krevende elvestrekninger

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette under padling og under redning, på krevende elvestrekninger

Utvidet kunnskap om elva som landskapsformasjon

Utvidet kunnskap om kulturformer knyttet til elva.

Utvidet kunnskap om fluidmekanikk

Utvidet kunnskap om kanoens historie

Ferdigheter

Vise og forklare padleteknikk i solokano på krevende elvestrekninger, i form av framdriftstak, j-tak, baktak, sveip, halv sveip, krysstak, kontring, lavt støttetak, høyt støttetak, sculling for støtte, omvendt j-tak, skrå-drag

Vise og forklare redningsteknikker, egenredning og kammeratredning, på krevende elvestrekninger

Vise og forklare hvordan man synfarer, og foretar veivalg, på krevende elvestrekninger

Vise fysisk og psykisk overskudd under lange padleturer med overnating

Vise og forklare hvordan man formidler natur og kulturtema knyttet til elva

Generell kompetanse

Analysere og ivareta egen og gruppens sikkerhet på krevende elvestrekninger, med tanke på å skape trygge lærings rom

Analysere og ivareta gruppens overskudd underveis

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av viderekommende i kano, ved elvepadling

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til viderekommende, ved elvepadling

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til elv

Ha kompetanse til å planlegge, og gjennomføre turer og kurs på elv, inntil grad II - III

Innhold

- Turplanlegging, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking, ved krevende elvepadling

- Å være padleklar i solokano, for krevende elvepadling

- Padling i krevende, strykende vann, teknikk

- Synfaring og veivalg i krevende, strykende vann

- Selvberging og kameratredning i krevende, strykende vann

- Utvidet førstehjelp

- Veiledning, planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg ved krevende elvepadling

- Turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter, ved krevende elvepadling

- Elva som landskapsform, formidling

- Kulturformer knyttet til elva, formidling

- Fluidmekanikk, formidling

Arbeids- og læringsformer

1 forelesning

7 dager med veileder

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig eksamen på fire timer teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Padlekurset er, i innhold og nivå, sammenliknbart med Norges padleforbunds Videregående kurs

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter André Horgen <Andre.HorgenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015