Bre, praktisk fordypning I 1466

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om ”tur etter evne”

Kunnskap om å ferdes i grupper/taulag i henhold til gjeldende sikkerhetskrav og ferdselsnormer, på breer av moderat til høy vanskelighetsgrad

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette under krevende brevandring og redning

Kunnskap om anerkjente metodesett for redning av skadet person

Kunnskap om glasiologi

Kunnskap om vær og vind i høyfjellet

Kunnskap om brevandringens historie

Ferdigheter

Vise og forklare stegjernsteknikk og taulagsteknikk under forflytning i krevende områder

Vise og forklare bruk av faste tau

Vise og forklare utvidete redningsteknikker i henhold til anerkjent metodesett

Vise og forklare bruk av kart og kompass under krevende forhold på bre

Vise og forklare bruk av enkel sikring på fjell, kiler, hexer og naturlige sikringsformasjoner

Vise solide hensiktmessige valg av metoder, ved bruk av stegjern og isøks under krevende forhold

Vise fysisk og psykisk overskudd under krevende terreng og værforhold

Generell kompetanse

Ivareta egen og gruppens sikkerhet på breen, med tanke på å skape trygge læringsrom

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere i brevandring

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til brevandring

Ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre turer og kurs på breer av moderat til krevende vanskelighetsgrad

Innhold

- Brevandring på middels krevende bre til vanskelig

- Gange i mer krevende blåis, riktig og hensiktsmessig bruk av stegjern og isøks

- Sikringsmidler på is og på fjell

- Taulagsrutiner ved gange i krevende brefall

- Redning av skadet person, bruk av faste tau

- Taulaget i krevende blåis; finne veien i isen, naturlige sikringer, mellomforankringer, leding av taulaget

- Fordypet kunnskap om brevandringens historie

- Fordypet kunnskap om glasiologi og breen som landskapsformer

Arbeids- og læringsformer

1 forelesning

7 dager med veileder

6 dager egenferd

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Det vil og være noen planleggingsmøter i forbindelse med undervisningen.

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig eksamen på fire timer teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Kurset vil i innhold og nivå framstå som et solid basis for seinere opptak på breinstruktørkurs i NF stigen (metodekurs, veilederkurs). Høyskolen i Telemark er godkjent som arrangør på Nivå I i NF. Studentene vil få kursbevis for hva som er gjennomført av ferder og undervisning etter gjennomført emne

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Fredrik Christoffersen <Fredrik.ChristoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015