Vinter II, ekspedisjonsstil 1465

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om det å ferdes langt på ski, med pulk

Kunnskap om turplanlegging av turer av lang varighet, herunder ernæring

Kunnskap om sikker orientering i krevende terreng

Kunnskap om skredvurderinger i ulike terrengtyper

Kunnskap om redning i krevende terreng

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette

Kunnskap om natur og kultur tema knyttet til ekspedisjoner

Kunnskap om vær og vind under krevende forhold (evt. arktiske strøk)

Kunnskap om ekspedisjonsfriluftslivets historie

Ferdigheter

Vise og forklare riktig orientering og sikre veivalg ved hjelp av kart, kompass og GPS

Vise og forklare hvilke områder som er potensielt skredfarlige

Vise og forklare skiteknikk med pulk, med tanke på å kunne ta seg sikkert og effektivt opp og ned under krevende snøforhold

Vise og forklare etablering av leirplass

Vise og forklare hvordan man bruker pulk på en hensiktsmessig måte

Vise og forklare sentrale redningsteknikker i forbindelse med kameratredning fra snøskred, ved hjelp av spade, søkestang og S/M-utstyr

Vise fysisk og psykisk overskudd ved lange skiturer med tung oppakning

Generell kompetanse

Ivareta egen og gruppens sikkerhet på snø, med tanke på å skape trygge læringsrom

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til ledelse av lengre turer

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter

Evne til å formidle natur og kulturtema

Kompetanse til å planlegge og gjennomføre lange turer

Innhold

- Langtur på ski, med pulk i relativt krevende fjellområder

- Vurdering av skredfare i forhold til snødekke, terrengformasjoner, helning og værforhold

- Gjennomføring av kameratredning

- Ernæring, planlegging

- Biuvakkering

Kurset vil i innhold og nivå være sammenliknbart med Norsk Fjellsportforums standard for metode kurs skred (3 dager). Høgskolen i Telemark er godkjent som kursarrangør på nivå 1

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

14 dager med veileder

Egentrening

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig hjemmeeksamen, tre dager, teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015