Vinter II, bratt 1464

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om det å ferdes på ski, i grupper, på opptil 30 graders bratt vintersnø, og opptil 45 graders bratt vårsnø

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om ”tur etter evne”

Kunnskap om sikker orientering i krevende terreng

Kunnskap om skredvurderinger knyttet til bratt terreng, både vinter og vår snø, etter NGI-modellen.

Kunnskap om redning i krevende terreng

Kunnskap om å lese den enkelte deltagers komfortsone og skinivå

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette

Kunnskap om natur og kultur knyttet til alpine fjellstrøk

Kunnskap om vær og vind i alpine fjellstrøk

Kunnskap om den bratte skikjøringens historie

Ferdigheter

Vise og forklare riktig orientering og sikre veivalg ved hjelp av kart, kompass, GPS og førerverk i krevende terreng

Vise og forklare hvilke områder som er potensielt skredfarlige

Vise og forklare skiteknikk, med tanke på å kunne ta seg sikkert og effektivt opp og ned under krevende snøforhold

Vise og forklare kortsvingteknikk, brattsvingteknikk, store skjærende svinger

Vise og forklare sentrale redningsteknikker i forbindelse med kameratredning fra snøskred, ved hjelp av spade, søkestang og S/M-utstyr

Vise og forklare enkel bruk av sikring på snø, is og klippe, herunder også taubruk

Vise solide og hensiktmessige valg av metoder, ved bruk av ski, stegjern og isøks under middels krevende forhold

Vise fysisk og psykisk overskudd ved lange oppstigninger og nedfarter

Vise og forklare oppdaterte utgravingsteknikker.

Generell kompetanse

Ivareta egen og gruppens sikkerhet på snø, med tanke på å skape trygge læringsrom

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av middels øvede skiløpere i det å ferdes på vintersnø og bratt vårsnø

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere og middels øvede skiløpere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til alpine fjellområder

Kompetanse til å planlegge og gjennomføre turer og kurs på vintersnø og bratt vårsnø

Kompetanse til å lage gode tidsplaner for ferdsel i alpine områder på våren, samt å overholde disse

Innhold

- Ferdsel på opptil 30 graders lagdelt vintersnø og opp til 45 graders homogen vårsnø

- Vurdering av skredfare i forhold til snødekke, terrengformasjoner, helning og værforhold

- Vite om hvilke menneskelige faktorer som spiller inn på beslutningstagning i grupper

- Topptur med orientering og veivalgsmomenter

- Gjennomføring av kameratredning i krevende områder

- Samarbeidsøvelse med den organiserte redningstjenesten, politi, RKH, NRH, etc

- Nedkjøringer av bratte flanker og renner på en sikker måte

- Gange moderat til krevende snøbakke, riktig og hensiktsmessig bruk av stegjern og isøks, sikringsmidler på is og klippe

- Utfiring i vanskelig tilgjenglige nedfarter, renner, bratte flanker, standplassforankring, rapellfester

Kurset vil i innhold og nivå være sammenliknbart med Norsk Fjellsportforums standard for metode kurs skred (3 dager). Høgskolen i Telemark er godkjent som kursarrangør på nivå 1

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

8 dager med veileder

8 dager med egenferd

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig hjemmeeksamen, tre dager, teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Fredrik Christoffersen <fredrik.christoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015