Vinter II, fjell og vidde 1463

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om det å ferdes på ski, i gruppe, på lagdelt vintersnø opp til 30 grader i terreng av moderat vanskelighetsgrad

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om ”tur etter evne”

Kunnskap om sikker orientering i krevende terreng

Kunnskap om vurdering av snøforhold, skredfare og sikre veivalg i vinterfjellet, etter NGI-modellen.

Kunnskap om redning fra snøskred

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette.

Kunnskap om natur og kultur tema knyttet til vinterfjellet

Kunnskap om vær og vind i vinterfjellet

Ferdigheter

Vise og forklare riktig orientering og sikre vegvalg ved hjelp av kart, kompass og GPS, under moderate til krevende forhold

Vise og forklare hvilke områder som er potensielt skredfarlige

Vise og forklare sentrale redningsteknikker i forbindelse med kameratredning fra snøskred, ved hjelp av spade, søkestang og S/M-utstyr

Vise og forklare hensiktsmessig skiteknikk under oppstigning og nedfart

Vise solide og hensiktmessige rutiner for etablering av leirplass i vinterfjellet

Vise solide og hensiktmessige rutiner for utstyrsbruk, ferdsel og opphold i vinterfjellet

Vise fysisk og psykisk overskudd under ferdsel i vinterfjellet under krevende vær og føreforhold

Vise og forklare oppdaterte utgravingsteknikker

Generell kompetanse

Ivareta egen og gruppens sikkerhet under ferdsel og opphold i vinterfjellet

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere i det å ferdes i vinterfjellet

Evne til å skape trygge og velfungerende læringsrom

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til vinterfjellet

Kompetanse til å planlegge og gjennomføre turer i vinterfjellet

Kompetanse til å planlegge og gjennomføre enkle redningsøvelser

Innhold

- Ferdsel i vinterfjellet under moderate til krevende forhold

- Vurdering av skredfare i forhold til snødekke, terrengformasjoner, helning og værforhold

- Vite om hvilke menneskelige faktorer som spiller inn på beslutningstagning i grupper

- Topptur med orientering og vei valg

- Teknikker for kameratredning fra skred

- Samarbeidsøvelse med den organiserte redningstjenesten, politi, RKH, NRH, etc

Kurset vil i innhold og nivå være sammenliknbart med Norsk Fjellsportforums standard for metode kurs skred (3 dager). Høgskolen i Telemark er godkjent som kursarrangør på nivå 1

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

8 dager med veileder

8 dager egenferd

Vurderingsformer

100% obligatorisk oppmøte på den praktiske undervisninga vurdering bestått/ ikke bestått.

3 dager skriftlig hjemmeeksamen. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Fredrik Christoffersen <fredrik.christoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015