Bre, grunnkurs 1462

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om å ferdes i grupper/taulag i henhold til gjeldene sikkerhetskrav og ferdselsnormer, på breer med lett til moderat vanskelighetsgrad

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om ”tur etter evne”

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette under brevandring og under redning

Kunnskap om anerkjente metodesett for redning

Kunnskap om glasiologi

Kunnskap om vær og vind i høyfjellet

Kunnskap om brevandringens historie

Ferdigheter

Vise og forklare stegjernsteknikk og taulagsteknikk under forflytning

Vise og forklare redningsteknikker i henhold til anerkjent metodesett

Vise og forklare bruk av kart og kompass på bre

Generell kompetanse

Ivareta egen og gruppens sikkerhet på bre, med tanke på å skape trygge læringsrom

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere på bre

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til brevandring

Ha kompetanse til å planlegge, og gjennomføre turer og kurs på breer av lett til moderat vanskelighetsgrad

Vise at man kan fremstå som taulagets leder hvis situasjonen krever det

Innhold

- Brevandring på lett til middels krevende bre

- Gange i lett blåis, riktig og hensiktsmessig bruk av stegjern og isøks, sikringsmidler på is, taulagsrutiner

- Redning på snø og is. 2:1 og 6:1 taljesystem, rigge standplassforankring/rapellfeste

- Taulager i moderat blåis; finne veien i isen, naturlige sikringer, styreforankringer, leding av taulaget

- Topptur med orientering og veivalgsmomenter

- Glasiologi, breen som landskapsformer

Kurset er, i innhold og nivå, sammenliknbart med Norsk Fjellsportforums ”Grunnkurs Bre”. Høyskolen i Telemarker godkjent som arrangør på Nivå I i NF. Studentene vil få kursbevis for dette etter gjennomført emne

Arbeids- og læringsformer

5 forelesninger

7 dager med veileder

6 dager egenferd

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske som vurderes bestått/Ikke bestått.

3 dagers hjemmeeksamen, teller 100 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes kunnskaper, jf. punktene om læringsutbytte over.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Fredrik Christoffersen <fredrik.christoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015