Kultur, samfunn og forvaltning 1461

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om samfunnsvitenskapelig teori, modernitetsbegrepet, fenomenologiske og konstruktivistiske perspektiver på friluftsliv

Kunnskap om samfunnsvitenskapelige nøkkelbegreper

Kunnskap om friluftsliv, konstans og endring, tradisjon og modernitet

Kunnskap om friluftsliv og kjønn

kunnskap om sentrale friluftslivspolitiske tema og aktører

Kunnskap om mål, strategier, tiltak og virkemidler hos både friluftslivsorganisasjoner og det offentlige

Kunnskap om aktuell friluftslivsforskning

Kunnskap om ulike historiske perspektiver på friluftslivet

Kunnskap om friluftsliv og media

Ferdigheter

Kunne redegjøre for sentrale samfunnsvitenskapelige perspektiver på friluftslivet

Kunne redegjøre for sentrale samfunnsvitenskapelige nøkkelbegreper

Kunne redegjøre for friluftsliv, tradisjon og modernitet

Kunne redegjøre for aktuelle perspektiver på friluftslivspolitikk, friluftslivets historie, friluftslivet i media, samt friluftsliver i et kjønnsperspektiv

Generell kompetanse

Forståelse for hvordan friluftslivets historiske og kulturelle variasjon blir utviklet i samspill med samfunnet

Innsikt i kultur- og samfunnsvitenskapelige begreper, og forståelse for hvordan disse kan kaste lys over så vel utøvelsen som opplevelsen av friluftsliv hos den enkelte, og i ulike sosiale grupperinger

Innhold

- Samfunnsvitenskapelig teori og nøkkelbegreper

- Modernitetsbegrepet

- Fenomenologiske og konstruktivistiske perspektiver på friluftsliv

- Tradisjon og modernitet

- Kjønnsperspektiver

- Friluftslivspolitikk

- Friluftslivsorganisasjoner og det offentlige, mål, strategier, tiltak og virkemidler

- Friluftslivsforskning

- Historiske perspektiver på friluftslivet

- Friluftsliv og media

Arbeids- og læringsformer

16 forelesninger

2 dager seminar

Vurderingsformer

3 dagers skriftlig hjemmeeksamen, graderte karakterer.

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Tommy Langseth <Tommy.LangsethSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015