Pedagogikk, veiledning og ledelse 1460

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kunnskap om friluftslivsveiledning, guiding og ledelse
 • Kunnskap om kunnskaps- og læringsbegrepet
 • Kunnskap om undervisningsprinsipper, rettet mot ulike grupper
 • Kunnskap om gruppedynamikk og gruppepsykologi
 • Kunnskap om teorier knyttet til motivasjon og mestring
 • Kunnskap om risikohåndtering i planlegging og gjennomføring av kurs og undervisning
 • Kunnskap om friluftsliv brukt innenfor helse og rehabilitering
 • Kunnskap om friluftsliv i videregående skole og høyere utdanning

Ferdigheter

 • Kunne redegjøre for grunntanker innen friluftspedagogikken, i Norge og internasjonalt
 • Kunne bruke ulike pedagogiske metoder og arbeidsmåter, under planlegging og gjennomføring av friluftslivsopplegg
 • Kunne redegjøre for ulike læringsteorier
 • Kunne redegjøre for ulike teorier med relevans for gruppedynamikk og gruppepsykologi
 • Kunne redegjøre for teori knyttet til veiledning, guiding og ledelse

Generell kompetanse

 • Kunne analysere og evaluere egne og andres pedagogiske opplegg
 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg for ulike grupper
 • Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knytte til opplæring, tilpasset grupper på ulike nivå
 • Være i stand til å formidle friluftsliv, i forskjellige pedagogiske kontekster
 • Undervise i friluftsliv, med spesielt fokus på videregående skole og høyere utdanning
 • Være i stand til å guide grupper innenfor reiselivet

Innhold

 • Veiledning, guiding og ledelse
 • Gruppedynamikk og gruppepsykologi
 • Fordypet innsikt i didaktiske og metodiske problemstillinger knyttet til friluftslivsformidling
 • Situasjonsbetinget ledelse, kommunikasjon
 • Friluftslivet som arbeidsform i ulike institusjoner som videregående skole, folkehøgskole, høgskole, samt rehabilitering og reiseliv
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske opplegg med ulike grupper
 • Fordypet innsikt i turnormer, grunnprosedyrer og sikkerhetstenking

Arbeids- og læringsformer

 • 16 forelesninger,
 • 3 dager med seminar og 2 dager med praksisseminar
 • 10 dager praksis

Vurderingsformer

Muntlig eksamen teller 100 % av karakteren. Gjennomføring av praksis og deltagelse i seminar er obligatorisk. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015