Naturopplevelse og livskvalitet 1458

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om utfordringer i dagens samfunn knyttet til bærekraft, helse og hverdagsliv

Kunnskap om naturopplevelse

Kunnskap om relasjon mellom menneske og omgivelser i møter med naturen

Kunnskap om betydningen av stedstilknytning (identitet, sted og rom)

Kunnskap om veiledning og veileders rolle i møtet med spesielle målgrupper

Kunnskap om hvordan mening skapes individuelt, sosialt og kulturelt

Ferdigheter

Kunne tilrettelegge og anvende enkelt friluftsliv i møtet med spesielle målgrupper; vandring, padling, høsting, fiske, orientering, bål og leiretablering

Kunne høste og tilberede mat fra naturen

Kunne bruke kreative og estetiske uttrykk som inngang til å jobbe med natur og sansning

Kunne veilede ulike grupper og enkeltpersoner med sikte på bedre helse og livskvalitet

Generell kompetanse

Evne til å tilrettelegge friluftsliv for ulike grupper med spesielle behov

Evne til å anvende kompetanse fra øvrige deler av studiet inn i konkrete pedagogiske sammenhenger med ulike målgrupper

Evne til å jobbe helhetlig med ulike grupper i naturen

Å utvikle egen evne til å ta i bruk estetiske og sanselige opplevelser i formidling av friluftsliv

Innhold

- Planlegging og tilrettelegging

- Helse, hverdagsliv og livskvalitet

- Naturopplevelse

- Naturmøter og stedstilknytning

- Veiledning og veileders roller

- Vandring, padling, høsting, fiske, orientering, bål og leiretablering

- Kreative og estetiske uttrykk

Arbeids- og læringsformer

6 forelesninger

5 dager med veileder

2 dager soloerfaring

5 dager praksis med relevante målgrupper

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Refleksjonsoppgave på bakgrunn av praksis i faget. Oppgaven utdeles ved emnestart, og skal vise studentenes evne til knytte praksis og teori sammen. Graderte karakterer. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle F. knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>,Sidsel Sæterhaug <sidsel.saterhaugSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Helle Friis Knutzen - 20.01.2016