Seiling, praktisk fordypning I 1457

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om tur etter evne

Kunnskap om å seile med en gruppe, sikkerhet og ferdselsnormer

Kunnskap om hva det innebærer ”å være sjøklar”

Kunnskap om ansvarsforhold, arbeidsfordeling, turnormer og sikkerhetsprosedyrer

Kunnskap om tradisjonelle bruksbåter (spri, gaffel og råseil), utstyr og riktig bruk av dette under seiling og roing

Kunnskap om kystnatur og kystkultur

Kunnskap om vær, vind, strøm, avdrift med relevans for seiling og roing innaskjærs

Kunnskap om bruksbåtens historie

Ferdigheter

Vise og forklare prosedyrer og grunnferdigheter tilknyttet bruk av tradisjonelle bruksbåter (spri- og gaffelseil) ved kysten

Vise at man mestrer å bruke båten

Vise at man kan legge til og fra kai

Vise at man kan ankre opp på en hensiktsmessig måte

Vise og forklare redningsteknikker, egenredning og kammeratredning i forbindelse med seiling av bruksbåter (mann over bord)

Vise og forklare mer krevende kystnavigasjon, langturer, mørkenavigering, vurdere fart, tid, distanse

Vise og forklare hvordan man gjør enkelt vedlikehold: takling, spleising, seillaging, bensling

Generell kompetanse

Analysere og ivareta egen og gruppens sikkerhet på sjøen

Ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre turer og kurs med bruksbåter

Være kompetent høvedsmann ombord i tradisjonell bruksbåt ved kystseiling i sommerhalvåret under gode forhold, når flere båter samseiler

Ha forståelse for didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere i bruksbåter

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til kysten

Innhold

- Turplanlegging: Hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan

- Risiko, utstyr etc.

- Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning ved roing og seiling

- Turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter

- Sjøklar båt

- Ly og leir på kysten

- Roing og seiling

- Gruppedynamikk: Ulike roller og rollefordeling i gruppa

- Navigasjon

- Sjømannskap: Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap

- Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel, forvaltning av strandsonen

- Veiledning og instruksjon, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

7 dager med veileder

6 dager egenferd

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig eksamen på fire timer teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 02.02.2015