Kajakk, praktisk fordypning I 1456

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om tur etter evne

Kunnskap om å padle kajakk i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette under padling og under redning

Kunnskap om kystnatur og kystkultur

Kunnskap om vær, vind, strøm, avdrift med relevans for padling innaskjærs

Kunnskap om kajakkens historie

Ferdigheter

Vise og forklare padleteknikk i form av framdriftstak, sveip, lavt støttetak, styretak bak, baugtak, sculling for støtte og forflytning, kantning av kajakken

Vise og forklare redningsteknikker, egenredning og kameratredning i lastet kajakk

Vise og forklare bruk av kart og kompas under enkle forhold innaskjærs

Vise og forklare hvordan man pakker kajakken for overnatningstur

Vise og forklare hvordan man fisker fra kajakken med enkle redskaper

Generell kompetanse

Analysere og ivareta egen og gruppens sikkerhet på sjøen i opp til 3 stjerners forhold, med tanke på å skape trygge læringsrom (Stjernesystemet er NPFs graderingssystem som går fra 1-5)

Ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre turer og kurs i opp til 2 stjerners forhold

Ha forståelse for didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere i havkajakk

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til kysten

Innhold

- Turplanlegging: Hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan

- Risiko, utstyr etc.

- Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning ved padling på havet

- Turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter

- Pakking av havkajakken for overnattingstur

- Ly og leir på kysten

- Teknikk: padleteknikk og redningsteknikk i 2-3 stjerners forhold med fullastet kajakk

- Gruppedynamikk: Ulike roller og rollefordeling i gruppa

- Navigasjon: Bruk av kart og kompass i kajakken

- Sjømannskap: Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap

- Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel, forvaltning av strandsonen

- Veiledning og instruksjon, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

7 dager med veileder

6 dager egenferd

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig eksamen teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Padlekurset er, i innhold og nivå, sammenliknbart med Norges padleforbunds Introduksjonskurs, Grunnkurs og Teknikkurs.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>,Arne Diederik Kildahl <arne.d.kildahlSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015