Klatring, praktisk fordypning I 1455

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om ”tur etter evne”

Kunnskap om tilrettelegging for klatring, sikkerhet og ferdselsnormer, på klippeklatrefelt

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette under klatring og redning

Kunnskap om anerkjente metodesett for redning av skadet person

Kunnskap om geologi

Kunnskap om klatrehistorie

Ferdigheter

Vise og forklare rigging av topptaufester

Vise og forklare rappell

Vise og forklare sikring på topptau

Vise og forklare leding på bolter på sportsklatrefelt

Vise og forklare bevegelsesteknikker i forbindelse med klatring og buldring.

Vise og forklare enkle redningsteknikker i henhold til anerkjent metodesett, herunder: avbinding av taubrems, frigjøring fra standplass, autolåsbrems, rappell med skadet, heising med og uten taljer, passering av knuter, klemknutegang

Vise og forklare rigging av standplasser med ulike former for sikringsmidler

Vise og forklare bruk av enkel sikring på fjell, kiler, kamkiler og naturlige sikringsformasjoner

Vise fysisk og psykisk overskudd under krevende terreng og værforhold

Generell kompetanse

Analysere og ivareta egen og gruppens sikkerhet på klippeklatrefelt, med tanke på å skape trygge læringsrom

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere i klatring

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til klatring

Ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre kurs på klippeklatrefelt

Innhold

- Turplanlegging, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking, ved klatring

- Sikring på topptausklatring

- Tilrettelegging for topptauklatring med gruppe, organisering

- Komme til snufester

- Leding på borrebolter – bruk av snufester

- Bruk av ulike former for sikringsmidler

- Lage standplasser

- Rappell

- Kameratredning

- Buldring – bevegelsesteknikk

- Lede og sette egne sikringsmidler evt. med topptau som tilleggssikring.

- Klatrehistorie

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

7 dager med veileder

6 dager egenferd

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig eksamen på fire timer teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Kurset vil i innhold og nivå framstå som et solid basis for seinere opptak på breinstruktørkurs i NF stigen (metodekurs, veilederkurs). Høyskolen i Telemark er godkjent som arrangør på Nivå I i NF. Studentene vil få kursbevis for hva som er gjennomført av ferder og undervisning etter gjennomført emne

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015