Kano, praktisk fordypning I 1454

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om turplanlegging i henhold til prinsippet om tur etter evne

Kunnskap om å padle kano i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer, på elv

Kunnskap om utstyr og riktig bruk av dette under padling og under redning, på elv

Kunnskap om elva som landskapsformasjon

Kunnskap om kulturformer knyttet til elva

Kunnskap om fluidmekanikk

Utvidet kunnskap om kanoens historie

Ferdigheter

Vise og forklare padleteknikk i dobbelkano, i form av framdriftstak, åren som ror, j-tak, baktak, halv sveip, krysstak, kontring, lavt støttetak, høyt støttetak, sculling for støtte, omvendt j-tak, skrå-drag

Vise padleteknikk i solokano, i form av framdriftstak, j-tak, baktak, sveip, halv sveip, krysstak, kontring, lavt støttetak, høyt støttetak, sculling for støtte, omvendt j-tak, skrå-drag

Vise og forklare redningsteknikker, egenredning og kammeratredning

Vise og forklare hvordan man synfarer, og foretar veivalg, på noe mer krevende elvestrekninger

Vise og forklare hvordan man kan bruke kanoen som bivuakk

Vise og forklare hvordan man formidler natur og kulturtema knyttet til vassdrag fra kanoen

Generell kompetanse

Analysere og ivareta egen og gruppens sikkerhet på flatt vann og elv, opp til grad II-, med tanke på å skape trygge læringsrom

Analysere og ivareta gruppens overskudd underveis

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knyttet til opplæring av nybegynnere og viderekommende i kano, på flatt vann og enkle elvestrekninger

Kompetanse til å formidle sikre turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter i forhold til nybegynnere og viderekommende

Evne til å formidle natur og kulturtema knyttet til vassdrag

Ha kompetanse til å planlegge, og gjennomføre turer og kurs på flatt vann og i elv, inntil grad II-

Innhold

- Turplanlegging, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking, ved elvepadling

- Å være padleklar i dobbel- og solokano, bruk av utstyr, pakking av kano

- Padling i strykende vann, teknikk

- Synfaring og veivalg i strykende vann

- Selvberging og kameratredning i strykende vann

- Redning av fastkilt kano

- Utvidet førstehjelp

- Veiledning, planlegging og gjennomføring av pedagogiske opplegg

- Turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter, ved elvepadling

- Vassdragsnatur og vassdragskultur, formidling

- Fluidmekanikk, formidling

Padlekurset er, i innhold og nivå, sammenliknbart med Norges padleforbunds Aktivitetslederkurs

Arbeids- og læringsformer

3 forelesninger

7 dager med veileder

6 dager egenferd

Undervisningen, samt studentenes lesing av pensum og øving på egenferdighet, vil bli gjennomført med sikte på å oppnå læringsutbyttet beskrevet over. All praktisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

100 % deltagelse i det praktiske. Graderte karakterer i det praktiske teller 60 % av karakteren. Skriftlig, individuell eksamen på 4 timer teller 40 % av karakteren. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes ferdigheter, kunnskaper og egenskaper som formidlere, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter André Horgen <Andre.HorgenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015