Friluftslivspedagogikk 1451

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om friluftslivsveiledningens historie og utvikling

Kunnskap om didaktisk relasjonstenking

Kunnskap om læring og undervisningsprinsipper

Kunnskap om gruppeprosesser

Kunnskap om motivasjon og mestring

Kunnskap om friluftsliv i grunnskolen

Kunnskap om sikkerhet i forhold til didaktikk

Kunnskap om mulige sammenhenger mellom friluftsliv og helse

Ferdigheter

Kunne redegjøre for pedagogiske grunntanker med relevans for friluftspedagogikken

Kunne redegjøre for sentrale momenter innen norsk friluftslivsveiledning

Kunne planlegge friluftslivsopplegg med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodellen hvor sikkerheten er ivaretatt

Kunne redegjøre for ulike læringsteorier

Kunne redegjøre for ulike teorier med relevans for gruppeprosesser

Generell kompetanse

Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg

Ha bevissthet om didaktikk og metodikk knytte til opplæring

Være i stand til å planlegge og gjennomføre ferder tilpasset grupper på ulike nivå, og med ulike forutsetninger

Undervise i friluftsliv, med spesielt fokus på skoleverket

Innhold

- Læringsbegrepet, erfaringslæring

- Gruppen som sosialt fenomen og som arbeidsform.

- Didaktiske og metodiske problemstillinger knyttet til friluftslivsformidling

- Friluftslivet som arbeidsform i skolen, læreplaner og uteskole

- Planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske opplegg

- Ferdigheter, turnormer, grunnprosedyrer og sikkerhetstenking

- Veilederrollen og dens ulike funksjoner

Arbeids- og læringsformer

16 forelesninger

5 dager med seminar

1 dag skolepraksis med forarbeid

5 dager egenvalgt praksis

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen over 3 dager. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Gjennomføring av praksis og deltagelse i seminar er obligatorisk

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes evne til pedagogisk og didaktisk refleksjon, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 01.02.2015