Natur, kultur og forvaltning 1450

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskap om bruken av ulike naturtyper i et kulturhistorisk perspektiv

Kunnskap om friluftsliv som kulturelt fenomen

Kunnskap om friluftslivets historie, framvekst, utvikling, mangfold og utbredelse

Kunnskap om friluftsliv som redskap i nasjonsbygging og i å skape nasjonal identitet

Kunnskap om friluftsliv og kjønn, klasse og sosiale skillelinjer

Kunnskap om friluftslivets betydning i det norske samfunn: verdier, motiver, målsettinger

Kunnskap om friluftsliv i endring: institusjonalisering, kommersialisering, pedagogisering

Kunnskap om friluftslivspolitikk, allemannsretten, lovverk, offentlige dokumenter og retningslinjer

Kunnskap om offentlig forvaltning lokalt og sentralt: nivåer og etater Kunnskap om sentrale problemområder innen forvaltning av friluftsliv og ulike naturtyper: konflikter og utfordringer

Kunnskap om sentrale frivillige organisasjoner innen friluftslivet

Ferdigheter

Kunne redegjøre for sentrale utviklingstrekk i friluftslivets historie

Kunne redegjøre for sentrale trekk ved friluftslivet som kulturelt fenomen

Kunne redegjøre for hvordan norsk friluftslivsforvaltningen er organisert

Kunne gjenkjenne og identifisere landskapsformer, dyre- og planteliv knyttet til ulike naturtyper

Kunne gjenkjenne kulturminner i ulike naturtyper

Kunne skrive en vitenskapelig tekst

Generell kompetanse

Forståelse og innsikt i norsk friluftsliv som kulturelt fenomen, herunder dets historie, dets plass og betydning i samfunnet, samt dets forvaltning

Innhold

- Kulturhistorie

- Naturlære

- Friluftslivets historie, framvekst og utvikling, nasjonsbygging og nasjonal identitet

- Friluftsliv i dag, mangfold og utbredelse, kjønn, klasse og sosiale skillelinjer, endringer

- Friluftslivets betydning i det norske samfunn: verdier, motiver og målsettinger

- Friluftslivspolitikk, allemannsretten, lovverk, offentlige dokumenter og retningslinjer

- Offentlig forvaltning lokalt og sentralt

- Problemområder innen forvaltning av friluftsliv og ulike naturtyper

- Frivillige organisasjoner

Arbeids- og læringsformer

16 forelesninger

4 dager med ekskursjoner

2 dager seminar

Vurderingsformer

3 dagers skriftlig hjemmeeksamen, graderte karakterer. Det blir gitt karakter etter en femtrinns bokstavskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Vurderingsformen er valgt for å prøve studentenes kunnskaper, jf. punktene om læringsutbytte over

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter André Horgen <Andre.HorgenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Andre Horgen - 09.01.2015