Samfunnsfag 2 - Globale utfordringer, trinn 5-10 SAM 504

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

  • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
  • har kunnskap om klimaforandring og bærekraftig utvikling
  • har kunnskap om global historie, global skjevfordeling og konflikt
  • har kunnskap om globalisering i forhold til kultur, økonomi, politikk, sosiale forhold og skole.
Ferdigheter

Studenten:

  • kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig undervisning og prosjektarbeid
  • kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid i undervisningen
  • kan kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
Generell kompetanse

Studenten:

  • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse utfordringer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget.

Innhold

I samfunnsfag 504 undersøker vi hva det betyr å leve i en global verden. Vi fokuserer på globalisering, global historie, forholdet mellom naturgrunnlag og levekår og utvalgte lokale og globale utfordringer og konflikter.

Arbeids- og læringsformer

Det legges opp til bruk av varierte og aktive arbeidsformer i studiet, som klassesamtale / -diskusjon, forelesning, seminar, arbeid med kilder og eventuell ekskursjon.

Deler av undervisningen er obligatorisk. Det vil framgå av semesterplanen ved studiestart hva som er obligatorisk.

Vurderingsformer

Underveisvurdering

Prosjektoppgave som framføres muntlig. Vurderes bestått/ikke bestått.

Sluttvurdering

  • Individuell rapport. Teller 1/3 av endelig karakter.
  • Muntlig eksamen. Teller 2/3 av endelig karakter.

I stuttvurderingen gis det graderte karakterer, følgende graderte bokstavkarakterskala benyttes:

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Åsmund Aamaas <asmund.aamaasSPAMFILTER@hit.no> - 10.12.2014