Samfunnsfag 2 med vekt på Norge og Europa, trinn 5-10 SAM 503

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om historisk endring og samfunnsforhold i Norge og Europa fra første verdenskrig til i dag
 • har kunnskap om regioner og regional utvikling i Europa, samt integrasjonsprosessen fram mot dagens EU
 • har kunnskap om ungdoms sosialisering og identitet
Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende grunnleggende samfunnsvitenskapelige begreper, tilnærmingsmåter og teorier i sin profesjonsutøvelse
 • kan reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser
 • kan reflektere over konflikt- og samhandling i Europa i den lokale konteksten
 • kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag.
Generell kompetanse

Studenten:

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kan kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger.

Innhold

Emnet har fokus på Norge og Europa. Emnet fokuserer spesielt på kunnskap om nyere europeisk og norsk historie, kunnskap om regioner og regional utvikling i Europa og ungdoms sosialisering og identitet.

Arbeids- og læringsformer

Det legges opp til bruk av varierte og aktive arbeidsformer i studiet, som klassesamtale / -diskusjon, forelesning, seminar, arbeid med kilder og oppgaveskriving.

Deler av undervisningen er obligatorisk. Det vil framgå av semesterplanen ved studiestart hva som er obligatorisk.

Vurderingsformer

Underveisvurdering

Studentene skal arbeide i grupper med oppgaver / problemstillinger som legges fram muntlig for resten av klassen. Vurderes til bestått/ikke-bestått.

Sluttvurdering
 • Individuell oppgave med feltarbeid. Teller 1/3 av endelig karakter.
 • Skriftlig fem dagers hjemmeeksamen. Teller 2/3 av endelig karakter.

Utfyllende vurderingskriterier blir gjennomgått i undervisningen.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Lars Frers <frersSPAMFILTER@hit.no> - 19.12.2014