Databaser 6102

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  • grunnleggende kunnskap om design, implementasjon og administrasjon av databasesystem
  • ferdigheter i bruk av SQL
  • ferdigheter i datamodellering med E/R

Innhold

Databasesystem: bruksområder og funksjonalitet. Bruk av SQL, med vekt på tabelldefinisjon, utvalgsspørringer og datamanipulering. Relasjonsmodellen. Datamodellering med E/R, normalisering, implementasjon av datamodeller i databasen. Fysiske lagringsstrukturer med vekt på indekser. Databaseadministrasjon med vekt på brukeradministrasjon. Transaksjoner. Enkel applikasjonsutvikling mot databaser.

Arbeids- og læringsformer

4-5 timer forelesning, øving og veiledning pr. uke.

Vurderingsformer

En individuell, skriftlig 4 timers sluttprøve. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til sluttprøve.

Krav ved digital eksamen:

  • ​Eksamenskandidaten skal være på plass i eksamenslokalet med egen maskin klargjort for digital eksamen senest 30 minutter før eksamen starter. Dersom utstyret ikke er klargjort for digital eksamen senest 30 minutter før eksamen starter kan kandidaten miste retten til å gjennomføre eksamen. Det vil kun unntaksvis bli gitt anledning til å gjennomføre eksamen dersom kandidatens utstyr ikke oppfyller kravene til digital eksamen. Oversikt over kravene til digital eksamen finnes her: http://www.hit.no/Student/Eksamen-og-vitnemaal/Digital-eksamen

  • Prøveeksamen i det digitale eksamensverktøyet er obligatorisk og må være levert for å kunne gå opp til eksamen. Prøveeksamen skal leveres på den maskinen eksamenskandidaten vil bruke på hovedeeksamen. Manglende innlevert prøveeksamen vil medføre at kandidaten blir meldt av eksamen i emnet.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Bjørn Kristoffersen <Bjorn.KristoffersenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Amir Ebrahimi - 25.08.2015