Matematikk 6001

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kunnskaper om grunnleggende matematiske begrep, metoder og modeller som andre emner i studiet kan bygge videre på. Studentene skal ha opparbeidet seg et faglig grunnlag for å kunne drøfte sentrale matematiske modeller både analytisk og grafisk. De skal beherske grunnleggende regneteknikker og metoder for å håndtere aktuelle modeller, og de skal både kunne tolke andres og formulere egne modeller i relevante problemstillinger.

Innhold

Repetisjon av helt grunnleggende matematiske begrep og regneteknikker. For funksjoner i en variabel ser man på: Derivasjon, integrasjon, kurvedrøfting og optimering. Deretter kommer eksponensial- og logaritmefunksjoner, og grunnleggende finansmatematikk. I funksjoner av flere variabler ser man på partiell derivasjon og ekstremalproblem.

Arbeids- og læringsformer

6 timer forelesning og oppgaveløsning pr. uke.

Vurderingsformer

En 5 timers, individuell, skriftlig sluttprøve. Det blir gitt et antall obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til sluttprøven.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Roy M. Istad <roy.istadSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 31.05.2013