164 Bedriftsøkonomi, Bø/Porsgrunn - årsstudium

Innledning

Dette 1-årige studiet i bedriftsøkonomi tilsvarer 1. året av 2-årig kandidatstudium og 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Studiet passer også godt som tilleggsutdanning for studenter fra andre studium, f eks i ingeniørutdanning, sykepleierutdanning og utdanning innen kulturfag som eksempler. Studiet kan også inngå som valgemner i andre utdanninger eller som del av utdanning fram til en bachelorgrad. Studiet vil også som selvstendig enhet gi muligheter til å søke jobber innenfor privat og offentlig virksomhet.

Målgruppe og opptakskrav

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse.

Mål for studieprogrammet

Målet er at utdanningen skal kvalifisere kandidatene til å utføre administrative funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat eller offentlig sektor.

Dette målet skal en nå ved:

· problembasert læring og aktiv bruk av IKT som skal gi kunnskaper om og forståelse for alle vesentlige økonomiske og administrative fagområde,

· innsikt i nye økonomiske sammenhenger, sentrale beslutningsproblem, miljøsikring og etikk,

· kvalifisering for videre studium

Læringsutbytte

Kandidaten skal

  • ha kunnskap i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, metodefag og administrasjonsfag
  • skal kjenne til forsknings- og utviklingslarbeid innen fagområdet
  • skal kunne anvende kunnskapen på praktiske problemstillinger i arbeidslivet
  • skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse
  • skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • skal kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig, og lik sett bidra til utvikling av god praksis

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Ny fagblokk
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 7,50 O 7,5  
6001 Matematikk 7,50 O 7,5  
6002 Markedsføring 7,50 O 7,5  
6003 Informasjonsbehandling 7,50 O 7,5  
6004 Finansregnskap med analyse 7,50 O   7,5
6005 Statistikk I 7,50 O   7,5
6007 Mikro- og markedssøkonomi 7,50 O   7,5
6006 Forretningsjus 7,50 O   7,5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieplanen for 1-årig studium i bedriftsøkonomi er den samme som første studieår i 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administstrasjon og 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Studiet er 1-årig og gir 60 studiepoeng.

Studiet er delt opp med 30 studiepoeng pr semester og i emner som til vanlig varer 1 til 2 semester med 3-8 undervisningstimer pr uke.

Det blir tatt forbehold om endringer i studieplanen.

Internasjonalisering

I studieplanen for dette studiet er det ikke lagt til rette for utveksling. For mer om utveksling se bachelorstudium i økonomi og administrasjon, 6. semester.

Arbeids- og læringsformer

Det vil bli benytta varierte arbeids- og undervisningsformer i emna som inngår i studieplanen, for eksempel forelesninger, emne/seminar, gruppeoppgaver, individuelle oppgaver og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplerte med aktiv bruk databasert modellverktøy.

Vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emne i studiet skal evalueres. Høgskolen vil benytte varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter , sist oppdatert av Marit Skogli - 18.09.2012