Grunnleggende klinisk sykepleie 050E02-1

Læringsmål

Studenten:

Tilegner seg kunnskap om sykepleiens funksjoner og oppgaver

Oppøver evne til å observere og vurdere pasienters grunnleggende behov, ressurser, opplevelse av helse og evne til å mestre sin livssituasjon

Tilegner seg kunnskap om å tilrettelegge for pasienters grunnleggende behov

Utvikler evne til innlevelse, omsorg for- og samhandling med syke mennesker og deres pårørende

Tilegner seg kunnskap om sykepleiens helsefremmende og forebyggende funksjoner og oppgaver

Innhold

Delemne 2A: Introduksjon til klinisk sykepleie

Sykepleierens ansvar, yrkesfunksjoner og kompetanse

Sentrale områder i sykepleierens yrkesutøvelse

Avklaring av begrepene helse, velvære og sykdom

Pasienter og pårørendes opplevelser og reaksjoner på sykdom

Omsorg og samhandling med syke og deres pårørende

Introduksjon til tverrkulturell sykepleie

Delemne 2B: Sykepleie i forhold til menneskers grunnleggende behov

Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tilrettelegging i forhold til menneskers grunnleggende behov. Alder og kulturperspektiv vektlegges.

Delemne 2C: Kommunikasjon og samhandling

Relasjonen mellom sykepleier og pasient

Teoretisk grunnlag for kommunikasjon i sykepleie

Kommunikasjonsferdigheter

Delemne 2D: Beslutningsprosesser i sykepleie

Prosesser i sykepleie

Observasjon og datasamling

Vurdering

Identifisering av behov for sykepleie

Planlegging av sykepleie

Dokumentasjon og IKT i sykepleie

Delemne 2E: Helsefremmende og forebyggende sykepleie

Helsefremmende og forebyggende perspektiver i sykepleie

Helsefremmende og forebyggende arbeid overfor friske og utsatte grupper

Primær-, sekundær- og tertiærforebyggende arbeid

Organisering

Klasseromsundervisning, arbeid i læringsgrupper, arbeid med studiekrav og vurderingsoppgave i grupper, seminarer, situasjonsorienterte læringsaktiviteter, rollespill og øvelser.

Den enkelte student må dokumentere minimum 75% nærvær i nærværspliktig studieopplegg for å kunne gå opp til eksamen i sykepleie. Ved manglende nærvær gis studenten fraværsoppgave.

Vurderingsformer

Vurderingsoppgave 1 og 3 må være bestått og alle studiekrav i emne 1, 2 og 5 må være godkjent før man kan gå opp til eksamen i sykepleie 1. år

050E02-1 003

Vurderingsoppgave 3: Planlegging og dokumentasjon av sykepleie
Gruppeoppgave, elektronisk tiltaksplan med fremlegg.
Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått

050E02-1 SYK Eksamen i sykepleie 1. år

Eksamen i Emne 1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og Emne 2: Grunnleggende klinisk sykepleie.

Individuell 6 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler.
Besvarelsen vurderes med gradert karakter og gir 14,5 studiepoeng

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Live Kaasa <Live.KaasaSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Ian Hector Harkness - 09.09.2010