Lingvistikk 2701

Læringsmål

Studiet skal gjere studentane kjende med grunnleggjande omgrep for språkleg analyse på alle plan. Det høver godt som innleiing til eit språkstudium, og er obligatorisk i høgskolens BA i litteratur og språk med fordjupning i engelsk eller norsk. Emnet kan også takast frittståande.

Innhold

Kurset tar opp følgjande emne: grunnleggjande lingvistiske omgrep, fonetikk, fonologi, semantikk, morfologi, syntaks, sosiolingvistikk, diakron lingvistikk.

Organisering

Forelesingar

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen på 3 timar.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 11.05.2005