Praktisk norsk i forvaltninga 2150

Læringsmål

Studentane skal få kunnskapar om og øving i å bruke godt språk i ulike kommunikasjonssituasjonar, og særleg i forvaltninga. Kurset er nyttig for alle som vil skrive betre på eksamen, i semesteroppgåver, prosjektrapportering o.a., og for dei som seinare skal bruke språket i offentleg teneste, næringslivet og samfunnet elles.

Det blir lagt vekt på korleis ein uttrykker seg presist og korrekt, og korleis ein disponerer eit stoff. Deltakarane skal såleis få øvd opp evna til å framstille eit emne, gjere greie for problem som er knytte til emnet, og argumentere for eigne synspunkt. Det blir henta døme frå relevante forvaltningsområde.

Innhold

Oppøving i å bruke norsk som forvaltningsspråk.

Organisering

Haust- eller vårsemester, etter nærare kunngjering. 2 veketimar i 10 veker. Forelesing, seminar, praktiske øvingar. I tillegg kjem individuell rettleiing.

Vurderingsformer

To skriftlege innleveringar, som skal vere godkjende. 4 timars sluttprøve med graderte karakterar.  Sluttprøva må vere bestått. Målform: bokmål eller nynorsk etter eige val.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Gunhild Haugen <Gunhild.HaugenSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av  - 14.04.2005