Moderne norsk litteratur 2106

Læringsmål

Studentane skal få innsikt i sentrale tekstar og genrar frå norsk samtidslitteratur, dvs. litteratur skriven dei siste 10-15 åra. Studentane skal få øving i å analysere tekstane litterært og drøfte samanhengen mellom tid og tekst

Innhold

Norsk samtidslitteratur.

Organisering

Vårsemestret, 3 veketimar i 15 veker. Det er obligatorisk frammøte til undervisninga. Studentar som ikkje har høve til å delta, kan søkje om fritak. Dei vil bli prøvde i to skriftlege innleveringar til fastsette tidspunkt, og etterfølgjande justerande munnleg prøve.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Det er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

Vurderingsformer

Skriftleg, individuell heimeoppgåve på om lag 4000 ord med obligatorisk rettleiing og justerande munnleg eksamen, som tel 100 % av karakteren.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 12.04.2005