Litteratur etter 1900 2105

Læringsmål

Studentane skal få innsikt i sentrale sider ved norsk litteratur og norsk litteraturhistorie frå ca. 1900 til i dag. Pensum består av verk og kortare tekstar frå perioden, og av litteraturhistorie og litteraturteori og metode.

Innhold

Norsk litteratur etter 1900.

Organisering

Vårsemestret, 4 veketimar i 15 veker.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Det er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

Vurderingsformer

Mappevurdering som består av to individuelle skriftlege arbeid som tel 20 %, og 5 timars sluttprøve som tel 80 %. Alle oppgåvene skal skrivast på bokmål. Det krevst ståkarakter på både dei innleverte arbeida til saman og på sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 10.05.2005