Litteratur før 1900 2104

Læringsmål

Studentane skal få innsikt i sentrale sider ved norsk litteratur og norsk litteraturhistorie frå mellomalderen til ca. 1900. Pensum består av verk og kortare tekstar i ulike genrar frå perioden, og av litteraturhistorie og litteraturteori og metode.

Innhold

Norsk litteratur frå mellomalderen til ca. 1900.

Organisering

Haustsemestret, 4 veketimar i 15 veker.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Det er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole. 

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve som tel 20%, og 5-timars sluttprøve som tel 80 %. Det krevst ståkarakter på både oppgåva og sluttprøva. Begge skal skrivast på nynorsk. Oppgåva blir gjennomført som ei 8 timars dagsprøve med hjelpemiddel.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 12.04.2005