Norsk som andrespråk 2103

Læringsmål

Studentane skal få grunnleggande kunnskapar om andrespråkslæring. Dei skal kunne bruke terminologien i faget, og kunne kommentere mellomspråkstekstar. Studentane skal få øving i munnleg og skriftlig presentasjon av nokre av emna.

Innhold

Emnet gir ei innføring i dei grunnleggande disiplinane i norsk som andrespråk, blant anna det å vere tospråkleg, språktypologi, andrespråkstileigning, språkundervisning og innvandrings- og skolepolitikk i Noreg.

Organisering

Vårsemesteret, 3 veketimar i 15 veker. Forelesing og seminar.

Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Emnet er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

Vurderingsformer

Individuell heimeoppgåve på ca. 2500 ord, som tel 40% , og 5 timars sluttprøve, som tel 60%. Det krevst ståkarakter på både oppgåva og sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 10.05.2005