Språkhistorie og talemålskunnskap 2102

Læringsmål

Studentane skal kjenne hovuddraga i utviklinga av nordisk språk, særleg norsk, i tale og skrift, med vekt på tida etter 1814. Dei skal kunne sjå norrønt språk i ein diakron samanheng. Studentane skal ha kunnskap om ulike former for talemålsvariasjon, og kunne gjere greie for språklege endringsprosessar.

Innhold

Språket i utvikling og variasjon frå fellesnordisk tid og fram til i dag.

Organisering

Haustsemesteret, 3 veketimar i 15 veker. Forelesing og seminar.
Emnet går inn i bachelorgraden i språk og litteratur med fordjuping i norsk, og i årsstudiet i norsk. Emnet er obligatorisk for studentar som vil ha undervisningskompetanse i norsk i grunn- og vidaregåande skole.

 

Vurderingsformer

Mappevurdering med to individuelle skriftege arbeid som tel 20 %.
5 timars sluttprøve, som tel 80 %.  Alle oppgåvene skal skrivast på nynorsk.
Det krevst ståkarakter både på dei innleverte arbeida til saman og på sluttprøva.

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Birgit Norendal <Birgit.NorendalSPAMFILTER@hit.no> - 10.05.2005