447 Natur, miljø og friluftsliv, bachelor

Innledning

Studiet gir praktiske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og erfaringer knyttet til natur, miljø, kultur og friluftsliv. Hovedvekten er lagt på solide basisferdigheter innenfor det enkle friluftslivet i ulike naturtyper, på solid erfaring med pedagogiske problemstillinger knyttet til formidling, og på fordypet innsikt i temaer knyttet til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og miljø.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppen er søkere som ønsker en fag- og profesjonsutdanning innen natur-, miljø- og friluftslivsfag. Studiet gir en tverrfaglig utdanning og skal i første rekke gi kompetanse for arbeid med formidling av temaer knyttet til natur, miljø og friluftsliv. Studiet kan, sammen med annen utdanning, gi grunnlag for arbeid innen skoleverket, frivillige organisasjoner, offentlig virksomhet, reiselivsnæring, helse-, rehabiliterings- og sosialarbeid, og andre virksomhetsområder.

Det er et krav at samtlige studenter skal kunne svømme. Svømmetest vil bli gjennomført ved semesterstart i 3. semester. Det er et krav at samtlige studenter skal ha fullført førstehjelpskurs (minst 15 timer) før de reiser ut på egenferd i emnet 1452 Skog, fjell og vann. Det vil bli arrangert et kurs for studenter som trenger det en av de første helgene etter studiestart.

Mål for studieprogrammet

Studiet gir en tverrfaglig utdanning innen natur, helse, miljø og friluftsliv. Studentene skal utvikle forståelse av forholdet mellom levende organismer og miljøforhold og spesielt menneskets plass i naturen. Studiet skal gi studentene solide praktisk ferdigheter innenfor friluftsliv og det skal legge grunnlag for et aktivt engasjement i forhold til natur og friluftsliv, med spesielt fokus på friluftsliv som fenomen, dets historie, utvikling og forvaltning. Studentene skal få en solid kompetanse for arbeid med formidling av friluftsliv, naturfaglige tema og kulturtradisjoner. Studiet skal gi studentene grunnlag for å arbeide videre på masternivå, med friluftslivstema, ved masterstudium i kroppsøving, idrett og friluftsliv på Institutt for idrett og friluftsliv eller med naturfaglige tema ved Institutt for natur, helse og miljø.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kunnskap om vanlige plante- og dyrearter i norsk natur og viktige biologiske prosesser.
 • Kjennskap til geologiske prosesser og hvordan disse prosessene har forma landskapet
 • Kjennskap til ulike faktorer som kan påvirke klimaet
 • Kjennskap til miljøproblem forårsaka av antropogene utslipp til atmosfæren
 • Kjennskap til etikk og vitenskapsteori
 • Kunnskap om friluftslivsformidling og veiledning, om friluftslivets historie og utvikling, og om norsk friluftslivsforvaltning.

Ferdigheter:

 • Praktisk ferdighet innan botanikk og generell artslære
 • Praktisk ferdigheter innenfor vinterfriluftsliv
 • Praktiske ferdigheter innen andre valgte fordypningsretninger av friluftsliv i ulike naturtyper, til ulike årstider.

Generell kompetanse:

 • Kunne formidle sentralt fagstoff, ulike verdisyn og erfaringer skriftlig og muntlig, både til allmenheten og i fagmiljø.
 • Utvidet evne til å vurdere sin egen friluftslivskompetanse og bli i stand til å velge tur etter evne for ulike målgrupper.
 • Utvidet evne til refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og menneske

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


Første studieår:
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
4014 Biologi og miljø 10,00 O 10          
4006 Klima, energi og miljø 10,00 O 10          
4016 Vitenskapsteori og natursyn 10,00 O 10          
4013 Matematikk og biostatistikk 10,00 O   10        
4015 Botanikk og zoologi 10,00 O   10        
4009 Geologi og landskap 10,00 O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Andre studieår:
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1452 Skog, fjell og vann 10,00 O     10      
1450 Natur, kultur og forvaltning 15,00 O     10 5    
1451 Friluftslivspedagogikk 15,00 O     10 5    
1453 Vinter I, skog og fjell 10,00 O       10    
1459 Håndverk og skaperglede i naturen 10,00 V       10    
1456 Kajakk, praktisk fordypning I 10,00 V       10    
1454 Kano, praktisk fordypning I 10,00 V       10    
1455 Klatring, praktisk fordypning I 10,00 V       10    
1458 Naturopplevelse og livskvalitet 10,00 V       10    
1457 Seiling, praktisk fordypning I 10,00 V       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tredje studieår:
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
1462 Bre, grunnkurs 5,00 O         5  
1461 Kultur, samfunn og forvaltning 10,00 O         5 5
1460 Pedagogikk, veiledning og ledelse 15,00 O         10 5
1466 Bre, praktisk fordypning I 10,00 V         10  
1459 Håndverk og skaperglede i naturen 10,00 V         10 10
1456 Kajakk, praktisk fordypning I 10,00 V         10 10
1454 Kano, praktisk fordypning I 10,00 V         10 10
1455 Klatring, praktisk fordypning I 10,00 V         10 10
1458 Naturopplevelse og livskvalitet 10,00 V         10 10
1457 Seiling, praktisk fordypning I 10,00 V         10 10
1464 Vinter II, bratt 10,00 V           10
1465 Vinter II, ekspedisjonsstil 10,00 V           10
1463 Vinter II, fjell og vidde 10,00 V           10
1470 Fjellsport, praktisk fordypning II 10,00 V           10
1468 Kajakk, hav, praktisk fordypning II 10,00 V           10
1467 Kano, hvitt vann, praktisk fordypning II 10,00 V           10
1469 Seiling, praktisk fordypning II 10,00 V           10
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet gir praktiske ferdigheter, kunnskaper, holdninger og erfaringer knyttet til natur, miljø, kultur og friluftsliv. Det første studieåret har hovedfokus på naturfaglige tema, mens annet og tredje året primært vektlegger friluftslivsfaglige tema. Hovedvekten er lagt på, solide basisferdigheter innenfor det enkle friluftslivet i ulike naturtyper, på solid erfaring med pedagogiske problemstillinger knyttet til formidling, og på fordypet innsikt i temaer knyttet til friluftsliv, kultur, natur og miljø.

Deler av studiet kan etter søknad innpasses i en grunnskolelærerutdanning. Det tas forbehold om noe ulike krav i ulike lærerutdanningsinstitusjoner.

Internasjonalisering

Dette studieprogrammet er satt sammen av to studieprogram. Vi anbefaler derfor ikke å avkorte noen av fagområdene i denne bacheloren med et studieopphold i utlandet. Men det er mulig å ta et semester i utlandet også med dette studieprogrammet. Vi anbefaler å gjøre det i 5. semester og vil forsøke å få til en best mulig tilrettelegging for de som ønsker det. På det friluftslivsfaglige området har vi bilaterale utvekslingsavtaler med University of Alberta, Augustana Campus, i Canada, Prescott College i USA og Trinity University College i Wales.

Arbeids- og læringsformer

Studentene skal følges opp under hele studieløpet med arbeids- og undervisningsformer som inkluderer uteundervisning i form av turer og egenferder, ekskursjoner, felt- og laboratorieundervisning, forelesninger, praksis, rapporter, gruppe- og seminararbeid.

Forholdet mellom teori/praksis

Kombinasjonen teori og praksis er sentralt gjennom hele studiet. Dette gjør at studentene får både den kunnskapen og de nødvendige erfaringene som skal til for å være forberedt til arbeidslivet eller videre studier. Mengdeforholdet mellom teori og praksis varierer (se emneomtaler).

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper blir vurdert gjennom mappeevaluering, muntlig og skriftlig eksamen. For å få vitnemål må studentene fullføre obligatorisk undervisning og få godkjent studentmappe og rapporter.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Helle Friis Knutzen <Helle.F.KnutzenSPAMFILTER@hit.no>,Anette N. Fredly <Anette.N.FredlySPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Anette Norheim Fredly - 03.02.2015