317 Turisme og ledelse, bachelor

Innledning

Internasjonalt er reiseliv ansett som verdens største og hurtigst voksende næring (UNWTO, 2012). Dette medfører både muligheter og utfordringer med tanke på utvikling av nye produkter, bedrifter og destinasjoner. Gjennom bachelorstudiet i ”Turisme og ledelse” tilegner du deg kunnskaper og ferdigheter i strategisk og bærekraftig ledelse slik at du kan ta en aktiv rolle i formingen av framtidas reiseliv.

Gjennom de to første årene av studiet får du grunnleggende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om oppstart, ledelse og utvikling av reiselivsbedrifter- og destinasjoner. . siste året kan du velge å fordype deg innenfor enten:

a) Reiselivsmarkedsføring;

b) Internasjonalt reiseliv;

c) Kulturturisme;

Det er også mulig å velge andre fordypninger, men dette må avklares med de fagansatte på studiet og vil avhenge av timeplanmessige og andre praktiske forhold.

Etter endt utdanning er du kvalifisert til bl.a. mellomlederstillinger i reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper, reiselivsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og institusjoner i inn- og utland. Studiet kvalifiserer også for masterstudier i Norge/utlandet. Studiet er knyttet opp mot 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, og en del av emnene er felles med dette studiet. Dette gjør at kompetansen du tilegner deg også kan anvendes i andre næringer enn reiseliv.

Studietiden er spennende med flere bedriftsbesøk og ekskursjoner i inn- og utland. På studiet har vi tett kontakt med reiselivsnæringen, slik at du kan få et nettverk allerede mens du studerer. Blant annet har vi en egen samarbeidsavtale med reiselivsnæringen lokalt, og samarbeider både om forelesninger, studentarbeid, praksisplasser og bacheloroppgaver. Dette er nyttig når du skal ut og søke jobb. Våre beste studenter har også mulighet for å få gå inn i lønnede praksisstillinger etter endt utdannelse.

I tillegg er det ikke et minus at Bø er kjent for å ha et av Norges beste studentmiljø. Ikke for stort, ikke for lite, men akkurat passe.

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot alle som ønsker å arbeide med ledelsesoppgaver innen reiseliv og opplevelsesindustrien i en nasjonal eller internasjonal kontekst.

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, og med ett gjennomsnittlig inntakskrav på snitt over 3.

Mål for studieprogrammet

Målet med studieprogrammet er å gi studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om ledelse av reiselivsbedrifter og -destinasjoner. I tillegg legges det stor vekt på å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til utvikling av reiselivsprodukter, arrange menter og opplevelses- og attraksjonskonsepter.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene ha følgende læringsutbytte i form av:

Kunnskap

  • om oppstart, ledelse og utvikling av reiselivsbedrifter og -destinasjoner og relevante problemstillinger knyttet til dette.
  • om utvikling av reiselivsprodukter, opplevelses- og attraksjonskonsepter tilpasset dagens turismemarked- og utviklingstrender.
  • om grunnleggende begreper, teorier og metoder med relevans for fagfeltet.

Ferdigheter

  • kan anvende begreper, teorier og metoder til å løse praktiske problemstillinger.

Generell kompetanse

  • har evne til å selvstendig og i samarbeid med andre å kunne velge ut, analysere og kritisk evaluere anvendte begreper, teorier og metoders hensiktsmessighet.
  • har evne til på selvstendig grunnlag å kunne formulere, reflektere og kritisk evaluere problemstillinger, utfordringer og muligheter innenfor reiselivet, samt skissere løsningsforslag.
  • ha innsikt og kunnskap innenfor ett spesifikt fordypningsområde innen reiselivet gjennom spesialisering på 3. året.
  • kan formulere seg skriftlig og muntlig for både et akademisk og bransjerettet publikum.

Studieprogrammets innhold, oppbygging og sammensetning


1. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6072 Innføring i turisme 7,50 O 7,5          
6002 Markedsføring 7,50 O 7,5          
6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap 7,50 O 7,5          
6011 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O 7,5          
6095 Serviceledelse 7,50 O   7,5        
6013 Foretaksstrategi 7,50 O   7,5        
6118 eForretning og sosiale medier 7,50 O   7,5        
6004 Finansregnskap med analyse 7,50 O   7,5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
6074 Destinasjonsutvikling 7,50 O     7,5      
6097 Sustainable Tourism 7,50 O     7,5      
6106 Prosjektstyring 7,50 O     7,5      
xxxx Valgemne 7,5 stp 7,50 O     7,5      
6077 Opplevelses- og attraksjonsutvikling 7,50 O       7,5    
6073 Reiseliv og entreprenørskap 7,50 O       7,5    
6024 Personaladministrasjon og -ledelse 7,50 O       7,5    
xxxx Valgemne, 7,5 stp 7,50 O       7,5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår - se alternativer for 3. studieår under denne tabellen.
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
5208 Internasjonal markedsføring 15,00 O         15  
xxxx Valgemne(r), 15 stp 15,00 O         15  
5415 Praksis, turisme 30,00 O         30  
xxxx Studieopphold i utlandet, turisme 30,00 O         30  
6078 Bacheloroppgave, turisme 15,00 O           15
xxxx Valgemne(r), 15 stp 15,00 O           15
5415 Praksis, turisme 30,00 O           30
5971 Studieopphold i utlandet, reiseliv 30,00 O           30
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valg av emner i 5. og 6. semester

I 5. semester i studiet kan studentene velge mellom 3 ulike alternativer:
Alt. 1: 5208 Internasjonal markedsføring, 15 studiepoeng og Valgemner, 15 studiepoeng eller alt. 2: Praksis, turisme, 30 studiepoeng eller alt. 3: Studier i utlandet, 30 studiepoeng.
I 6. semester i studiet kan studentene velge mellom 3 ulike alternativer:
Alt. 1: Bacheloroppgave, turisme, 15 studiepoeng og Valgemner, 15 studiepoeng eller alt. 2: Praksis, turisme, 30 studiepoeng eller alt 3: Studier i utlandet, 30 studiepoeng.


Valgemner
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
6048 Markedskommunikasjon 7,50 V 7,5  
6021 Arbeidsrett 7,50 V   7,5
6027 Sustainability Management 7,50 V   7,5
6057 Entreprenør og samfunn 7,50 V 7,5  
6020 Forretningsengelsk 15,00 V 7,5 7,5
5708 GIS og kart 10,00 V 10  
6003 Informasjonsbehandling 7,50 V 7,5  
6051 Internasjonal politikk og
samfunnsforhold
7,50 V 7,5  
6052 Internasjonale forretningsforhold 7,50 V   7,5
6006 Forretningsjus 7,50 V   7,5
6021 Arbeidsrett 7,50 V   7,5
6046 Tverrkulturell kommunikasjon 15,00 V 15  
6008 Investering og finansiering I 7,50 V 7,5  
6012 Driftsregnskap og budsjettering 7,50 V   7,5
6010 Organisasjonsfag og etikk 7,50 V 7,5  
6014 Organisasjonsfag II 7,50 V   7,5
6005 Statistikk I 7,50 V   7,5
6009 Makroøkonomisk teori og politikk 7,50 V 7,5  
6007 Mikro- og markedssøkonomi 7,50 V   7,5
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Valgemner
I studieplanen er det satt opp en egen tabell for valgemner, men studentene kan velge relativt fritt innenfor høgskolens studieprogram, se også studieplaner for andre studium ved høgskolen. Timeplan og eksamensplan kan begrense dette valget. I noen sammenhenger vil det være viktig å velge rette valgemner med tanke på opptak til andre studium. Særlig gjelder det opptak til masterstudium. For mer informasjon om opptakskrav til masterstudium, se studieplan ved aktuell høgskole/universitet.

For studenter på bachelorstudium i Turisme og ledelse vil det kunne være aktuelt å velge valgemner fra bachelorstudium i kulturstudier, se studieplan på høgskolens nettside.

Studenter som ønsker å kvalifisere seg for opptak til masterstudium i økonomi og administrasjon med sidetittelen siviløkonom, må i tillegg til emnene 6001 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap, 6004 Finansregnskap med analyse og 6011 Samfunnsvitenskapelig metode, velge å ta emnene: 6001 Matematikk, 6005 Statistikk, 6008 Investering og finansiering, 6012 Driftsregnskap og budsjettering, 6007 Mikro- og markedsøkonomi, 6009 Makroøkonomisk teori og politikk, 6010 Organisasjonsfag I og 6014 Organisasjonsfag II. Dersom man velger å ta inn disse emnene i studieplanen, kan studenten velge enten vitnemål med tittelen bachelorgrad i Turisme og ledelse eller bachelorgrad i Økonomi og administrasjon. For opptak til masterstudium i økonomi og administrasjon, kan det noen høgskoler ha tilleggskrav, se studieplanen for det aktuelle masterstudiet. Studenten må melde fra om dette til høgskolen før vitnemål skrives ut.

Studieløpet er progressivt. Det første studieåret er felles for alle Turisme og ledelse-studentene. Andre året er også felles samtidig som du allerede på tredje semester kan starte og fordype deg innen ditt interessefelt. Denne fordypningen fortsetter på 3. studieår hvor du kan velge å gjennomføre fordypningen på 3 forskjellige måter:

I. Obligatoriske fag (15 sp) og valgfag i Bø (15 sp) i 5. semester kombinert med bacheloroppgave (15 sp) og valgfag (15 sp) i 6. semester.

II. Studieopphold i utlandet (30 sp) i 5. semester kombinert med bacheloroppgave (15 sp) og valgfag (15 sp) i 6. semester.

III. Praksisopphold i en reiselivsbedrift/-destinasjon i inn- eller utland (30 sp) kombinert med bacheloroppgave (15 sp) og valgfag (15 sp) i 6. semester.

Hele studiet er på 180 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng på hvert semester. Studiet gir tittelen Bachelor i Turisme og ledelse. Studiet er delt opp i emner som til vanlig varer 1 semester.

Valgemner
I studieplanen er det satt opp forslag til valgemner ut fra de tidligere angitte fordypningsområder, men studentene kan velge valgemner relativt fritt innenfor høgskolens studieprogram, se også studieplaner for andre studium ved høgskolen. Timeplan og eksamensplan kan begrense dette valget noe. I noen sammenhenger vil det være viktig å velge rette valgemner med tanke på opptak til andre studium.

Bedriftsbesøk og ekskursjoner

Bedriftsbesøk og ekskursjoner med arbeid før og etter er en viktig del av studiet og må sees på som obligatoriske. Ved lengre ekskursjoner må studentene regne med å betale en egenandel.

Internasjonalisering

Som student hos oss kan du inkludere et opphold i utlandet som en del av studiet ditt på to måter:

  • Du kan i 5. semester arbeide/ha praksis i en reiselivsbedrift eller organisasjon i utlandet.
  • Du kan gjennomføre deler av studiet ved en av våre mange internasjonale samarbeidspartnere.

Det finnes samarbeidsavtaler og finansieringsordninger for dette, som du bør gjøre deg kjent med. Mer informasjon: http://www.hit.no/nor/HiT/AA-studere-ved-HiT/AA-studere-i-utlandet/Utveksling-fra-HiT/Hvor-kan-jeg-reise/HiTs-avtalepartnere I tillegg er Internasjonalt kontor i Bø behjelpelig med informasjon.

Arbeids- og læringsformer

Du får innsikt i de viktigste fagfelt du behøver for å kunne utvikle og lede en reiselivsbedrift eller –destinasjon som strategi, økonomi, personaladministrasjon, prosjektarbeid og markedsføring. Gjennom en problemorientert pedagogisk (PBL) plattform lærer du samtidig å bruke begreper, teorier og metoder fra disse fagfeltene til å løse praktiske problemstillinger knyttet til reiselivsnæringen.

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelle oppgaver, bedriftsbesøk og ekskursjoner. Mye av læringen foregår i mindre grupper og gjennom teamarbeid. På studiet får du tett og nær faglig oppfølging fra foreleserne. Små kull og grupper muliggjør dette. I Bø står dørene åpne for engasjerte studenter både hos forelesere, ledelse og studieveiledere.

Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1.600 timer pr. 60 studiepoeng/studieår. Dette tilsvarer ca. 27 timer pr. studiepoeng.

Forholdet mellom teori/praksis

Gjennom en problembasert pedagogisk plattform får studentene erfaring med og kompetanse til å anvende relevante begreper, teorier og metoder til å løse praktiske problemstillinger.

Vurderingsformer

Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal evalueres. Høgskolen benytter varierte evalueringsformer. Aktuelle evalueringsformer går fram av de forskjellige emneomtalene.


Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.

Publisert av / forfatter Ingeborg Nordbø <ingeborg.m.nordboSPAMFILTER@hit.no>,Per Strömberg <per.strombergSPAMFILTER@hit.no>, sist oppdatert av Susan Erdmann - 22.06.2015